Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2022.03.10.

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2) A rendelet területi hatálya Csákány község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(4) A rendelet hatálya erdő területre nem terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok).

(2) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

(3) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.

Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos/használó feladata.

Az égetés szabályai

4. § (1) Kerti hulladék égetése csak hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat napokon 8.00-21.00 óra között megengedett.

(2) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.) A füst képződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(4) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.

(5) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetve erős szél esetén. A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető. (pl. műanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

5. § A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

6. § (1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.

(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.

(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

7. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.

Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.