Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 59 163 070,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 50 891 065,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 20.965.448,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 2.483.719,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 22.019.761,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.278.031,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 5.516.810,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1.467.013,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 1.432.288,- Ft, ebből:

ba) beruházások 1.247.894.- Ft

bb) felújítások 184.394.-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 96 383 839,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek 68.367.906,-Ft, ebből:

aa) önkormányzatok működési támogatásai 51.187.876,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 2.987.794,- Ft

ac) működési bevételek 3.381.463,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszköz 332.000,- Ft

ae) előző évi maradvány igénybevétele 9.071.829,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegzések 1.406.944,- Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 28.015.933,-Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások 28.015.933,- Ft

bb) Felhalmozási bevételek 0,-Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 234.273.172,- Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 190 019

22 322 413

22 322 413

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 064 240

12 467 940

12 467 940

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

151 050

189 810

189 810

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

12 215 290

12 657 750

12 657 750

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 544 966

1 544 966

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

58 711

58 711

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

36 675 309

38 853 840

38 853 840

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

14 791 740

12 334 036

12 334 036

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

11 334 036

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

51 467 049

51 187 876

51 187 876

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

28 015 933

28 015 933

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

28 015 933

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

28 015 933

28 015 933

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

700 000

1 087 389

1 087 389

ebből: építményadó (B34)

0

0

346 376

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

741 013

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

1 000 000

1 639 835

1 639 835

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

1 639 835

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

1 000 000

1 639 835

1 639 835

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

10 000

260 570

260 570

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 710 000

2 987 794

2 987 794

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

312 000

312 000

312 000

Ellátási díjak (B405)

1 000 000

915 900

915 900

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

20

15

15

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

20

15

15

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 000 000

2 153 548

2 153 548

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

384 041

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

2 312 020

3 381 463

3 381 463

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)

332 000

332 000

ebből: háztartások (B65)

----

----

332 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

332 000

332 000

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

55 489 069

85 905 066

85 905 066

2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 483 676

14 860 104

14 860 104

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

427 059

432 359

432 359

Jubileumi jutalom (K1106)

583 566

583 566

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

45 338

45 338

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

300 000

181 539

181 539

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

18 250 735

16 102 906

16 102 906

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 012 200

3 964 480

3 964 480

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

500 000

15 000

15 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

600 000

883 062

883 062

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 112 200

4 862 542

4 862 542

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 362 935

20 965 448

20 965 448

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

3 311 255

2 483 719

2 483 719

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 328 603

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

155 116

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 500 000

7 032 192

7 032 192

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 600 000

7 032 192

7 032 192

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

800 000

773 014

773 014

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

30 000

21 576

21 576

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

830 000

794 590

794 590

Közüzemi díjak (K331)

2 500 000

2 326 150

2 326 150

Vásárolt élelmezés (K332)

1 500 000

1 287 590

1 287 590

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

700 000

634 830

634 830

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

652 098

652 098

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

412 270

412 270

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 000 000

4 972 516

4 972 516

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

280 822

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

7 200 000

10 285 454

10 285 454

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 616 541

3 790 887

3 790 887

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

9 337 407

116 638

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 716 541

13 128 294

3 907 525

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

17 346 541

31 240 530

22 019 761

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

6 988 000

5 278 031

5 278 031

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

4 656 531

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

----

----

621 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 988 000

5 278 031

5 278 031

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

1 970 000

2 230 887

2 230 887

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 970 000

2 230 887

2 230 887

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

3 712 026

3 095 923

3 095 923

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

1 072 464

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

2 023 459

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

200 000

190 000

190 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

190 000

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 882 026

5 516 810

5 516 810

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

500 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 000 000

1 053 008

1 053 008

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

900 000

194 886

194 886

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

4 400 000

1 247 894

1 247 894

Ingatlanok felújítása (K71)

3 000 000

28 145 192

145 192

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

800 000

39 202

39 202

Felújítások (=202+...+205) (K7)

3 800 000

28 184 394

184 394

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

63 090 757

94 916 826

57 696 057

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 467 013

1 467 013

1 467 013

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

1 467 013

1 467 013

1 467 013

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 467 013

1 467 013

1 467 013

4. melléklet

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 068 701

9 071 829

9 071 829

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 068 701

9 071 829

9 071 829

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 406 944

1 406 944

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

9 068 701

10 478 773

10 478 773

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 068 701

10 478 773

10 478 773

5. melléklet

létszám

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzat

5

0

5

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

2

0

2

Létszám összesen:

8

1

7

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

6. melléklet

pénzeszközök változása 2021 évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én

9 068 701

Ÿ Bankszámlák egyenlege

8 932 971

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

135 730

Bevételek ( + )

96 383 839

Kiadások ( - )

68 225 899

Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én

37 226 641

Bankszámlák egyenlege

37 208 341

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18 300

7. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

207 055 271,00

195 351 314,00

94,35

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0,00

0,00

0,00

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

0,00

0,00

0,00

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

206 680 920,00

195 127 106,00

94,41

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

202 101 895,00

190 504 688,00

94,26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

4 579 025,00

4 622 418,00

100,95

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

324 351,00

174 208,00

53,71

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

324 351,00

174 208,00

53,71

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

9 068 701,00

37 226 641,00

410,50

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

135 730,00

18 300,00

13,48

III. Forintszámlák

C/III

8 932 971,00

37 208 341,00

416,53

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

2 298 434,00

1 480 778,00

64,43

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 269 434,00

1 470 778,00

64,81

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

29 000,00

20 000,00

68,97

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-

-

########

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

181887,00

204439,00

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

218 604 293,00

234 273 172,00

107,17

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

215 827 838,00

231 479 426,00

107,25

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

167 491 000,00

167 491 000,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

4 458 000,00

4 458 000,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

54 426 824,00

43 878 838,00

80,62

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 10 547 986,00

15 651 588,00

-148,38

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 492 885,00

1 432 816,00

95,98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

########

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 467 013,00

-

0,00

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

25 872,00

25 872,00

100,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 283 570,00

1 360 930,00

106,03

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

218 604 293,00

234 273 172,00

107,17

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0,00

0,00

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

0,00

0,00

"0"-ra írt összesen

L/3

0,00

0,00

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

8. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó fizetési kötelezettség

Megnevezés

2021. terv

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

1 710 000

2 987 794

2 987 794

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

1 710 000

2 987 794

2 987 794

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

9. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2021. évi tény

Kiadások

2021. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

59 296 077

Működési célú kiadások

56 263 769

Intézményi működési bevételek

3 381 463

Személyi jellegű kiadások

20 965 448

Közhatalmi bevételek

2 987 794

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2 483 719

Önkormányzatok működési célú támogatása

38 853 840

Egyéb működési célú támogatások

12 334 036

Dologi kiadások

22 019 761

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

332 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 278 031

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

1 406 944

Egyéb működési célú kiadások

5 516 810

Felhalmozási célú bevételek

29 765 933

Felhalmozási célú kiadások

1 432 288

Felhalmozási célú támogatások

28 015 933

Intézményi beruházások

1 247 894

Ingatlan értékesítése

1 750 000

Felújítások

184 394

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 432 288

Finanszírozási kiadások

1 467 013

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

1 467 013

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

89 062 010

Kiadások összesen

59 163 070

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

9 071 829

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

98 133 839

Kiadások mindösszesen

59 163 070

Működési célú bevételek összesen

59 296 077

Működési célú kiadások összesen

57 730 782

Felhalmozási célú bevételek összesen

29 765 933

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 432 288

10. melléklet

Eredmény kimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 114 143

0

5 351 742

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

932 610

0

915 900

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

112 000

0

292 000

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

6 158 753

0

6 559 642

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 670 368

0

38 853 840

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 152 227

0

12 529 036

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 445 000

0

28 015 933

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 446 975

0

2 310 548

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

56 714 570

0

81 709 357

10 Anyagköltség

4 392 308

0

6 184 192

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 138 766

0

11 065 677

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

15 531 074

0

17 249 869

14 Bérköltség

15 803 592

0

15 395 220

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 125 503

0

5 657 985

16 Bérjárulékok

2 646 476

0

2 473 322

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

22 575 571

0

23 526 527

VI Értékcsökkenési leírás

12 022 610

0

12 902 157

VII Egyéb ráfordítások

23 292 083

0

18 938 873

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

-10 548 015

0

15 651 573

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

29

0

15

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

29

0

15

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

29

0

15

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

-10 547 986

0

15 651 588

11. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

85 905 066

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

57 696 057

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

28 209 009

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

10 478 773

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

1 467 013

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

9 011 760

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

37 220 769

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

0

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

0

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

37 220 769

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

0

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

37 220 769

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

0

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

0

12. melléklet

önkormányzat 2021. évi felhasználás

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

4 824 026

#######

#######

4 442 709

4 070 931

#######

4 221 933

4 163 193

5 296 265

4 293 454

5 071 665

4 110 359

51 187 876

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

########

0

0

28 015 933

3.Közhatalmi bevételek

22 729

41 400

1 443 148

114 514

119 966

92 587

46 658

154 220

579 857

170 494

20 212

182 009

2 987 794

4.Működési bevételek

77 497

180 630

170 008

141 381

125 311

#######

108 522

96 851

230 234

133 270

242 519

267 228

3 381 463

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 406 944

1 406 944

6.Felhalm.-i bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Működési-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

27 000

110 000

110 000

85 000

0

0

0

332 000

8.Előző évi pénzmaradvány

9 071 829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 071 829

9.S Bevételek (1-8):

########

#######

4 608 946

4 698 604

4 316 208

#######

4 487 113

4 524 264

6 191 356

########

5 334 396

5 966 540

96 383 839

Kiadások

10.Költségvetési kiadások

2 369 812

#######

#######

3 921 222

2 821 200

#######

5 281 102

5 065 019

4 080 045

5 849 349

5 293 658

########

57 696 057

11.Finanszírozási kiadások

1 467 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 467 013

12. K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.S Kiadások (10-12):

3 836 825

#######

#######

3 921 222

2 821 200

#######

5 281 102

5 065 019

4 080 045

5 849 349

5 293 658

########

59 163 070

13. melléklet

2021. évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés

2022.évre

2023.évre

2024.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

39 385 006

40 172 706

41 779 614

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

19 216 000

19 600 320

20 384 333

Közhatalmi bevételek

2 950 000

3 009 000

3 129 360

Működési bevételek

2 312 020

2 358 260

2 452 591

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

2 936 641

2 995 373

3 115 189

Működési célú bevételek összesen:

66 799 667

68 135 660

70 861 087

Személyi juttatások

28 272 302

28 837 748

29 991 258

Munkaadókat terhelő járulékok

3 675 000

3 748 500

3 898 440

Dologi kiadások

22 100 421

22 542 429

23 444 127

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 145 000

7 287 900

7 579 416

Egyéb Támogatások

4 200 000

4 284 000

4 455 360

Központi irányító szervi támogatások

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

1 406 944

1 435 083

1 492 486

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

66 799 667

68 135 660

70 861 087

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

34 290 000

7 004 627

6 884 811

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

34 290 000

7 004 627

6 884 811

Beruházási kiadások

3 810 000

3 886 200

4 041 648

Felújítási kiadások

30 480 000

3 118 427

2 843 163

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

34 290 000

7 004 627

6 884 811

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

101 089 667

75 140 287

77 745 898

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

101 089 667

75 140 287

77 745 898