Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2022.06.01.

Csákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákány községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei

2. § (1) Csákány Község Önkormányzata közigazgatási területe Somogysámson Község Önkormányzata és Somogyzsitfa Község Önkormányzata (Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta kivételével) közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8733. Somogysámson, Fő u. 137.

(3) A körzet telephelyei:

a) 8734 Somogyzsitfa, Május l. u. 64.

b) 8735 Csákány, Fő u. 71.

3. § (1) Csákány Község Önkormányzata közigazgatási területe Somogysámson Község Önkormányzata, Somogyzsitfa Község Önkormányzata, Sávoly Község Önkormányzata és Szőkedencs Község Önkormányzata (Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta kivételével) közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8733. Somogysámson, Fő u. 137.

4. § Csákány Község Önkormányzata a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott III. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.

5. § Csákány Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján biztosítja Marcali székhellyel.

6. § Csákány Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátást az Allfordent Kft.-vel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja Keszthely székhellyel.

7. § Csákány Község Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa által biztosítja a 8735 Csákány, Fő u. 71. szám alatti orvosi rendelőben.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.