Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

Hatályos: 2006. 04. 01- 2021. 08. 27

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 33. § (3) bekezdése, 34. §, 35. § (2), 80. §. (2) (továbbiakban: lakástörvény) valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1993. évi LIII. Törvény 136/A. § (2.) felhatalmazása alapján, a Büssü Községi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hogy a lakástörvénnyel összhangban - a polgári jog alapelveit szem előtt tartva - megteremtse az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában álló Büssü Kossuth u. 49. szám alatti önkormányzati lakásra (továbbiakban: önkormányzati lakás)

Az önkormányzati lakások bérbeadásának általános feltételei

3. § (1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati lakásokra vonatkozó bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásával a polgármestert bízza meg.

(2) Ahol a lakástörvény a felek megállapodására utal, ott a megállapodás tartalmát bérbeadói részről a polgármester határozza meg.

(3) Az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

4. § Önkom1ányzati lakás nem lakás céljára csak kivételesen adható bérbe azzal a feltétellel, ha a lakásban, vagy a lakás egy részében folytatni kívánt tevékenység a lakosság szolgáltatásokkal való jobb ellátását szolgálja.

Az önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímei

5. §

Az önkormányzati lakásokat

a) piaci viszonyok jogcímén

b) szolgálati jelleggel,

c) a bérleti jogviszony folytatása jogcímén,

d) szociális jelleggel lehet bérbe adni.

Önkormányzati lakások bérbeadása szolgálati jelleggel

6. §

(1) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak adható bérbe, aki önkormányzati feladatellátás érdekében az önkormányzat polgármesteri hivatalával vagy az önkormányzat intézményeivel köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.

7. § (1) Az önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak meghatározott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony fennállásának időtartamára adható bérbe.

(2) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.

(3) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent:

 • a) ha a munkavállaló jelenleg súlyos lakáskörülmények között él,
 • b) ha a munkavállaló felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
 • c) ha munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban
 • d) ha a munkavállaló községben való letelepedése a település érdekét szolgálja.

(4) A 6. § (1)-(2) bekezdésében rögzített feltétel megszűnését, illetve a határozott idő elteltét követő 30 napon belül a bérlő köteles az önkormányzati lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

Önkormányzati lakások bérbeadása piaci viszonyok alapján

8. § (1) Önkormányzati lakás piaci viszonyok alapján történő bérbeadásakor a bérleti szerződést egy évre kell megkötni a bérlővel. A határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

(2) A határozott idő elteltével a bérbeadó kérelemre a lakásbérleti szerződést egy évre ismételten megkötheti. Az erre irányuló kérelmet a határozott idő letelte előtt 30 nappal kell a Polgármesterhez benyújtani.

(3) Önkormányzati lakás piaci viszonyok alapján történő bérbeadása során előnyt élveznek a 30 év alatti fiatal házasok.

Önkormányzati lakások bérbeadása bérleti jogviszony folytatása jogcímén

9. § (1) Önkormányzati lakás bérlőjének halála esetén az a személy, akit a lakástörvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

(2) Az önkormányzati lakás bérlőjének halála esetén a lakásban visszamaradt eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha

 • a) a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult és
 • b) az eltartó a szerződésben vállalt tartási - vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti -kötelezettségét teljesítette,
 • c) továbbá a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

10. §

Önkormányzati lakások bérbeadása szociális jelleggel

(1) Szociális jelleggel történő bérbeadás esetén az önkormányzati lakások bérbeadása során érvényesítendő szociális, jövedelmi, vagyoni feltételek a következők:

a) a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és

b) mind a bérlő családja, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét és

c) a bérlő családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét meghaladja és

d) a bérlő a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról illetve, beköltöztethető ingatlanát nem idegenítette el.

(2) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén 1 évre szóló szerződést ke11 kötni a bérlővel.

(4) Ha a határozott időre szóló bérleti szerződés lejáratának időpontjában a bérlő jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek az előírt feltételeknek, akkor kérelmére vele 1 évre újabb bérleti szerződést kell kötni. Az erre irányuló kérelmet a határozott idő letelte előtt 30 nappal kell a polgármesterhez benyújtani.

(5) Amennyiben a volt bérlő a szociális lakásokra vonatkozó feltételeknek nem felel meg, úgy a feltételek vá1lalása esetén a piaci viszonyok alapján történő bérbeadásra vonatkozó feltételek szerint kell vele bérleti szerződést kötni.

(6) Amennyiben a volt bérlő a piaci viszonyok alapján történő bérbeadás feltételeinek teljesítését nem vállalja, úgy a lakást a vele ott élőkkel együtt köteles 30 napon belül elhagyni.

A bérlőtársi szerződés

11. §

Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérhetik a bérbeadótól.

(2) Bérlőtársi szerződés köthető azzal a személlyel, aki

a) a bérlő gyermeke (örökbe fogadott, mostoha-, és nevelt gyermeke), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája, valamint szülője (örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője) és

b) a bérlővel legalább egy éve életvitelszerűen együtt lakik

(3) Bérlőtársi szerződést ke11 kötni - a házastárs önkormányzati lakásba történt beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére.

Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz

12. § (1) Az önkormányzati lakásba a bérlő házastársán, gyermekén (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekén) és annak házastársán, jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint szülőjén (örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülőjén) kívül más személyt az e rendelet tiltó szabályait is figyelembe véve csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(2) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban kell a Polgármesternél benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a/ a bérlő nyilatkozatát , hogy a befogadott személyt az önkormányzati lakásba 3 napon belül bejelenti és ezt a bérbeadó felé igazolja és

b/ a befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja.

A lakbér mértéke 13. §

(1) Önkormányzati lakás bérlése esetén a fizetendő lakbér havi mértéke : 8.300 Ft, kivéve a szociális jelleggel történő bérbeadást mely esetben a lakbér havi mértéke : 7.OOO Ft.

(2) A lakbér mértékét az önkormányzat évenként felülvizsgálja és meghatározza a következő évi lakbér összegét.

A bérlő által fizetendő lakbér és külön szolgáltatások díja

14. §

(1) A bérlő e rendelet szerint megállapított lakbért köteles fizetni.

(2) Az önkormányzati lakás bérlője a lakbért minden hónap 10-ig köteles megfizetni az erre rendszeresített bizonylaton.

(3) A bérbeadót a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokért külön díj illeti meg. Ennek mértékére a bérleti szerződés rendelkezései az irányadók.

(4) A bérlő a közüzemi szolgáltatásokért (vízellátás, villamos energia, gázellátás, kéményseprés, szennyvízszippantás stb.) a jogszabály által megállapított díjat köteles fizetni a szolgáltatónak

A lakásbérlet megszűnése

15. § A szerződés megszűnik, ha

 • a) a bérbeadó és a bérlő a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,
 • b) a lakás megsemmisül;
 • c) az arra jogosult felmond;
 • d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy;
 • e) a bérlő a lakást elcseréli;
 • f) a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították;
 • g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti ;
 • h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik.

(2) A határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül tartózkodó személyek elhelyezése

16. § (1) Ha az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a lakástörvény, sem a jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, az önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni.

(2) Ha a lakást jogcím nélkül használó lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati lakás elhagyásának megtörténtéig az önkormányzati lakás használatának első 2 hónapjában az önkormányzati lakásra megállapított lakbér mértékét, 2-5 hónap között a lakbér kétszeres összegének megfelelő, azt követően a lakbér négyszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

17. §

A bérbeadó - jogszabály keretei között - jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.

Lakbértámogatás

18. § (1) Önkormányzati szociális lakás bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha

 • a) a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és
 • b) a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50-szeresét meghaladja és
 • c) a fizetendő havi lakbér összege meghaladja a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók havi jövedelmének 40 %-át.

(2) Nem illeti meg lakbértámogatás azt a bérlőt, akinek lakbérhátraléka van.

(3) A lakbértámogatás összege: a fizetendő havi lakbér 10 %-a. A bérlő a támogatás megállapítása után a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles fizetni.

(4) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Körjegyzőséghez kell írásban benyújtani a jövedelem igazolással együtt.

(5) A lakbértámogatás iránti kérelmet a bérbeadó bírálja el.

(6) A lakbértámogatás biztosításának időtartama egy év. Ezt követően újabb kérelmet lehet beterjeszteni.

Elővásárlási joggal szerzett ingatlan hasznosításának szabályozása

19. § Az önkormányzat az elővásárlási joggal szerzett ingatlan hasznosításáról az összes körülmény mérlegelésével , egyedi határozattal dönt.

Záró rendelkezések

20. § Jelen rendelet 2006. április 1.-én lép hatályba, egyidejűleg a Büssü Községi Önkormányzat 13/2004. (XI.30.) rendelete hatályát veszti.