Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2013 (IX.13) önkormányzati rendelettel módosított, 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2013 (IX.13) önkormányzati rendelettel módosított, 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 14

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 6/2013 (IX.13) önkormányzati rendelettel módosított, 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


Büssü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §


(1) *[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

33.342 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

56.184 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

22.842 ezer Ft költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

Ezen belül:

                                                                                   eredeti                              módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     47.277 E Ft                         56.184 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              42.577 E Ft                         40.286 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét           4.700 E Ft                           4.820 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      42.577 E Ft                         51.364 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               42.577 E Ft                         51.364 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                               7.697 E Ft                           10.193 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                        1.951 E Ft                             2.280 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                                  18.215 E Ft                           18.271 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                            4.169 E Ft                             9.346 E Ft,

- speciális célú támogatások                            7.177 E Ft-                              7.177 E Ft

 támogatási kölcsön nyújtása                                 80 E Ft                                              80 E Ft


*[1] módosította a 6/2013 (IX.13.) önk. rendelet. Hatályos 2013. szeptember 14.


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                 4.700 E Ft                           4.820 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                           22.842.E Ft                     22.842 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                       18.142 E Ft                     18.142 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                    4.700 E Ft                     4.700 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  12.842 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 8.142 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 4.700E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  10.000 E Ft                  10.000 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 10.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                          0 E Ft                             0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege e Ft.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.A bevételi többlet kezelése


6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


                                   eredeti             módosított

működési céltartalékát   100 E. Ft          100 E. Ft -tal,


      e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2) *[2] A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                   eredeti             módosított

általános tartalékát        3.188 E. Ft       3.917 E. Ft -tal,


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


*[2] módosította a 6/2013 (IX.13.) önk. rendelet. Hatályos 2013. szeptember 14.


Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.Közvetetett támogatások


10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.II.


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.


12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai13. §


A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Támogatási szerződés


14. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Ügyrendi Bizottságra ruházza át.


(4) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.


15. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.Önkormányzati biztos kirendelése


16. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


Záró és egyéb rendelkezések


17. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2013. február 18. napján lép hatályba.


Büssü, 2013. február hó 14. napSzegvári József                                                                       Tóbiás Ernőné

 polgármester                                                                   címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:Ezen rendelet 2013. február hó 15. napján kihirdetésre került.

Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző