Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013 (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013 (IX. 13.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Hatályos: 2013. 09. 15

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete


7 / 2013 ( IX. 13.)  önkormányzati rendelete

                                                                                   

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról


Büssü  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 37. § (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a  mozgóképről  szóló  2004.  évi II. törvény  34. § (5)  bekezdésében  és  az  egyes törvényeknek  a  közigazgatási  hatósági  eljárásokkal,  az  egyes  közhiteles  hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A  mozgóképről  szóló  2004. évi II.  törvény (a továbbiakban Mgtv.) szerinti  filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait  kell alkalmazni.


2.§


(1) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának díját az 1./ számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.


(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.


3.§


 (1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(2) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


4.§


(1) A település központjában, valamint a polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.


(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(3) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(4) Ha  az Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


5. §


(1)Ez a rendelet 2013. szeptember 15. napján lép hatályba.


(2). A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

Büssü, 2013. szeptember 12.                                Szegvári József                                                Tóbiás Ernőné

                                 polgármester                                             címzetes főjegyzőZáradék:


Rendelet kihirdetve: Büssü  2013 szeptember 13

                                                                                                       Tóbiás Ernőné

                                                                                                       Címzetes főjegyző


  1. 1. számú melléklet


A közterület filmforgatás célú használatáról szóló  7/ 2013 (IX.13.) önkormányzati rendelethez.  1. 1.) A település központjában (Kossuth u.35-Kossuth u. 21 )fizetendő térítési díj:


  1. a.) forgatási helyszín : 400 Ft/m2/nap
  2. b.) Technikai kiszolgálás: 200 Ft/m2/nap
  3. c.) Stáb parkolás             :   150 Ft/m2/nap

                                                                                               

  1. 2.) A település egyéb közterületén fizetendő térítési díj:


  1. a.) forgatási helyszín : 200 Ft/m2/nap
  2. b.) Technikai kiszolgálás: 150 Ft/m2/nap
  3. c.) Stáb parkolás             :   100 Ft/m2/napE melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3.számú mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.