Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IX.18.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításárról

Hatályos: 2014. 10. 01

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

2014.10.01.

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya és célja

1. § (1) A rendelet hatálya Büssü község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.

(2) E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Büssü Község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

2. Közterületnév: bel és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve.

3. Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. § (1) A település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet látni elnevezéssel. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

4. § (1) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(2) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)-(3) bekezdéseit.

(3) A közterület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő.

(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Büssü egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(5) Közterületet elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága jelentős szerepet játszott hazánk vagy településünk életében.

(6) A személyről történő elnevezés esetén a közterület nevének meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(7) Kizárólag családi nevet akkor lehet alkalmazni, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.

(9) Közterület elnevezését vagy elnevezésének megváltoztatását kezdeményezheti

1. a polgármester

2. az önkormányzati képviselők,

3. Büssüben lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Közterületnevek megszüntetése

5. § (1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősíti.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét

III. Fejezet

Hatásköri és eljárási szabályok

6. § (1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal végzi el.

(2) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleménynyilvánítása e rendelet 9. §-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincs kötelező ereje.

(3) Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő-testület döntésére nincsen kötelező ereje.

7. § (1) A közterületnév megállapításáról, illetőleg megváltoztatásáról szóló határozatban a Képviselő-testület köteles rendelkezni arról, hogy az új, illetőleg megváltozott közterületnév mely időponttól lép hatályba. A határozatban rendelkeznie kell az utcanév-táblák elhelyezésének határidejéről.

(2) A Képviselő-testület döntéséről a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 30 napon belül köteles értesíteni:

1. az érintett tulajdonosokat (lista szerint, ingatlanonként 1 személyt),

2. a települési lakcímnyilvántartót helyben,

3. a települési adóhivatalt helyben,

4. a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalát,

5. a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet,

6. a Magyar Posta kaposvári 1. sz. postahivatalát,

7. a Kaposvári Rendőrkapitányságot,

8. a tűzvédelmi hatóságot,

9. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat,

10. a Kaposvári Mentőállomást,

11. a közműszolgáltatókat

Közterületek névtábláinak elhelyezése

8. § (1) A közterületnév táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása az önkormányzat feladata.

(2) Az közterületnév tábla építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), illetőleg önálló vagy pedig más célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) A közterületnév táblát saroktelkek kerítésén, ennek hiányában a sarok épületeken vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) A közterületnév tábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(5) Növényzetre utcanév-táblát elhelyezni nem szabad.

A lakosság vélemény-nyilvánításának rendjére vonatkozó szabályok

9. § (1) A lakosság véleményének kikérésében, azok összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal működik közre.

(2) A lakosság a Képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és elektronikus úton egyaránt benyújthatja.

(3) Az érintett lakosság véleményének kikérése esetén a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetményt tesz közzé – az Önkormányzat honlapján, illetőleg a Hivatal hirdetőfalán a tervezett névváltozásról, amelyre a helyi érdekeltségű civil szervezetek, illetve bármely helyi lakos észrevételt tehet.

IV. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

10. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) Az épületek házszámait az ingatlanok tulajdonosai (kezelői) kötelesek saját költségükön a közterületről jól látható módon (táblán vagy más módon) feltüntetni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező.

(3) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(4) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(6) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.

11. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

(4) A házszámozás a közterület fekvésétől függően a közterület északi vagy a keleti végén kezdődik.

12. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

13. § A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott szervekkel.

Utcanevek és házszámok megváltoztatása

14. § (1) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli.

(2) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás a személyi igazolványban, illetve lakcímigazolványban, valamint egyéb okmányokban történő átvezetésében közre kell működni.

(3) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak az új elnevezést, számozást lehet használni.

15. § A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

16. § (1) A község közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.

(2) A műemlék, műemlék-jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.

(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén– az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2014.október1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül – az önkormányzat – a költségvetésben rendelkezésre álló összegből gondoskodik a hiányzó utca névtáblák pótlásáról.

(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a jelen rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő hat hónapon belül köteles eleget tenni.