Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (XII.8.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 ( XII.08 .) rendelete a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2014. 12. 08

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének  13/2014 (  XII.08 .) rendelete a falugondnoki szolgálatrólBüssü Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a pontja alapján valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 60§ (4.) bekezdése értelmében az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések


 E rendelet hatálya Büssü Község közigazgatási területére terjed ki, a településen állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(1) E rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás szabályozása. Ezen belül különösen:

  1. A falugondnoki rendszer által nyújtott szolgáltatások meghatározása
  2. A falugondnok által végzett kiegészítő tevékenységek
  3. A falugondnoki szolgáltatást igénybevevők körének meghatározása.
  4. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

(2) A falugondnoki szolgálat célja a településen élők szociális helyzetének javítása, a rászorulók segítése mindennapi életükben keletkező problémáik megoldásában.

(3) A képviselő-testület az e rendelet által keletkeztetett döntések esetén a döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza át. 

II. Fejezet

A falugondnoki rendszer által nyújtott szolgáltatások


A falugondnok közreműködik a szociális feladatok ellátásában ezen belül különösen:

  1. Részt vesz az étkeztetés biztosításában.

2. A házi segítség nyújtás esetén elősegíti az idős, beteg, rászoruló emberek ápolását.  

  1. Részt vesz a családsegítésben.
  2. A közösségi és szociális információk szolgáltatásában

A falugondnok részt vesz az egészségügyi ellátás biztosításában

(1) Háziorvosi, illetve egyéb egészségügyi rendelésre szállítja a szolgáltatást igénybe vevőket.

(2) Biztosítja a gyógyszerkiváltás lehetőségét.  

Feladatai közé tartozik az óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása.


III. Fejezet

A falugondnoki által végzett kiegészítő tevékenységek


A falugondnok részt vesz Büssü Község közösségi életének szervezésében. Ezen belül a sport és kulturális események lebonyolításában, kirándulások szervezésében.

A falugondnok segíti a lakosok hivatalos ügyeinek intézését, ezen belül

 (1) Kapcsolatot tart a Göllei Közös Önkormányzati Hivatallal, az állampolgárok kérelmeit továbbítja.

(2) Kapcsolattartása kiterjed a helyi képviselő-testület és a polgármester közötti munka elősegítésére is.


IV. Fejezet

A falugondnoki szolgáltatást igénybevevők körének meghatározása


8.§ A különböző szolgáltatásokat igénybe vehetik azok

  1. Akik szociálisan rászorultak és koruk, egészségügyi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek, és nincs olyan hozzátartozójuk, vagy más személy, akinek segítségét igénybe vehetnék.   
  2. Azok a családok, melyek szociális, vagy mentálhigiéniás állapotuk miatt veszélybe kerültek.
  3. Azok a személyek, akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy az számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.


9.§ A szolgáltatások igénybevétele minden esetben szigorúan csak a szociális rászorultságon, egészségügyi állapoton alapulhat és az e rendeletben illetve a falugondnok szakmai programjában meghatározott feladatokra terjedhet ki.

10.§ A falugondnoki busz szabad kapacitása terhére a polgármester külön engedélyével a lakosság számára a polgármesterrel előre egyeztetetten további segítséget is nyújthat. 

V. Fejezet

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételének módja

11.§ A község lakossága a helyben szokásos módon értesül a falugondnoki szolgálat által nyújtott lehetőségekről.

12.§ (1) A szolgáltatást igénybevevő személy az igényét 3 munkanappal előbb jelzi a falugondnoknak.

(2) Abban az esetben, ha különleges, vagy az e rendeletben nem szabályozott, de szociálisan megalapozott kérelemről van szó a falugondnok köteles a polgármesterrel egyeztetni az igény teljesítését megelőzően. Az alanyi jogon járó szolgáltatások - melyet az alapellátási feladatok köre tartalmaz- a falugondnok mérlegelési jogkörébe tartoznak.

(3) Abban az esetben, ha a támogatási igények között mérlegelésre kerül sor a kötelező alapellátási feladatok előnyt élveznek


VI. Fejezet

A falugondnok


13.§ (1) A falugondnoki szolgálat feladatait a falugondnok látja el a rendelkezésére bocsájtott gépjármű segítségével. Konkrét feladatait a munkaköri leírása és a polgármester utasítása alapján végzi.

14.§ (1)A falugondnok kinevezése a polgármester joga. A falugondnoknak meghatározott képzésben kell részt vennie, amelyre a hivatalos beiratkozás előfeltétele a falugondnoki szolgálat működésének.

(2) A falugondnok munkavégzését az 1992. évi XXXIII. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozó szakaszai szabályozzák. E szerint megilleti a szabadság, illetve minden más egyéb, törvényes távollét, melynek idejére a helyettesítéséről a polgármesternek gondoskodnia kell.

15.§ (1) A falugondnok kötelessége minden munkanapon munkára képes állapotban megjelenni és munkaidejét munkával tölteni.

(2) Köteles munkáját az elvárható szakértelemmel, gondossággal végezni, felettese utasításait követni.

(3) Feladatvégzése során a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben udvarias és segítőkész viselkedést tanusítani.

16.§ (1) A falugondnoknak biztosítani kell, hogy a munkájához fűződő megbecsülést megkapja.

(2) A munkáltató köteles a falugondnok számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani
VII. Fejezet

Záró rendelkezések


17.§(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Büssü, 2014. december.08.


…………………………                                                                  ……………………………

 Szegvári József                                                                           Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

       polgármester                                                                                              jegyző


Kihirdetve:

                        2014.december.08.                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                           jegyző