Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet Büssü Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 04. 30

Büssü  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete


Büssü Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendeletének módosításáról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


(1)A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2013. (II.15.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:


                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     47.277 E Ft                         65.875 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              42.577 E Ft                         61.055 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét           4.700 E Ft                           4.820 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      42.577 E Ft                         65.875 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               42.577 E Ft                          61.055E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          7.697 E Ft                         17.388 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                 1.951 E Ft                           3.932 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           18.215 E Ft                           1.508 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      4.169 E Ft                         15.509 E Ft,

- speciális célú támogatások                                                                     8.737 E Ft

   működési célú támogatásértékű kiadás     7.177E Ft                           11.362 E Ft


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását             4.700 E Ft                           4.820 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                      22.842.E Ft                  14.070 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  18.142 E Ft                      8.142 Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát              4.700 E Ft                     4.700Ft-ban      

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  12.842 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 8.142 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 4.700E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  10.000 E Ft            1.228 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 1.228 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.
2. §

2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5. §


Büssüi Tarkabarka Óvoda 2013.évi költségvetési bevételei és kiadásait tartalmazó 4.számú melléklet.


6.§Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                       3.188 E. Ft                 176E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    100 E. Ft                100 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


(1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.


Gölle, 2014. áprilisr 29. nap.
Szegvári József                                                                   Tóbiás Ernőné

  polgármester                                                                   címzetes főjegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző

Mellékletek