Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2014. 05. 01

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi zárszámadásról az alábbiak szerint rendelkezik.


1. §.


Az önkormányzat 2013. évi bevételeit 51.907 ezer Ft-ban, kiadásait 30 850 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                        67.656 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          63.528 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                            4.820ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                               6.328ezer Ft

                        ebből:

                           - fejlesztések összege                                                            5928ezer Ft

                            Gép beszerzés                                                                            400ezerFt


  • működési célú bevétel                                                                      62.836 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                         57.200ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  13.079 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            2.832 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                       8.7074ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             12.574 ezer Ft2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 12.842ezer Ft-ban, azaz Tizenkettőezernyolcszáznegyvenkettő ezerforintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését az 1 sz. melléklet 3. oszlopa tartalmazza. A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások pedig a 1. sz. mellékletben kerülneki kimutatásra.


4. §.

Az 1§-ban megállapított kiadások főösszegét kiadásnemenkénti bontásban a 2.sz.melléklet 3.oszlopa tartalmazza.

5. §.


A képviselő-testület a fejlesztésii kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítása kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 8. §-ban foglaltak kivételével a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


Büssüi Tarkabarka Óvoda 2013.évi bevételeit és kiadásai tartalmazó 7.számú melléklet.


10.§


Büssüi Tarkabarka Óvoda 2013.évi mérleg kimutatását a 8.sz.melléklet tartalmazza.

           


11.§                


A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §.


A képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását az 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.


13. §.


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.


14. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. sz. melléklet tartalmazza.


15. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


16. §.


A képviselő-testületnek 2013. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2014 április30.napján lép hatályba.Büssü 2014. április 29.Szegvári József                                                                                Tóbiás Ernőné

polgármester                                                                               címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:


E rendelet 2014.április 30. napján kihirdetésre került


.Büssü, 2014.április 30.Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző

Mellékletek