Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 09. 02- 2015. 09. 13

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról


Büssü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Büssü Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó alanya


2. §


Az adó alanya a külön jogszabályban[1] meghatározott adóalannyal azonos.

Az adó tárgya


3. §


  1. Lakás (lakóépület).
  2. Nem lakás céljára szolgáló építmény.


Az adó mértéke


4. §


Az adó évi mértéke:

a.)2 lakás esetén : 3.000,- Ft

b.) nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 600,- Ft

adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként.Adókedvezmények3

5. §


A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában

a.) az egyedül élő nyugdíjas                       1.000.- Ft. adókedvezményre jogosult.


Adómentesség


6. §


(1) Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, amely után építményadót fizet.Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. szeptember 2. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 10/2003. (XII. 1.) számú önkormányzati rendeletének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16-17. §-ai.                                                                                Szegvári József

                              jegyző                                                                 polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2014. szeptember 1.


Büssü, 2014. augusztus 28.

[i]


      jegyző

[1]

A helyi adókról szóló 1990. évi  C. törvény 24. §.

2 Módosította: 15/2004. (XI. 30.) rendelet 4. § Hatályos: 2005. I. 01.