Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 03

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2022.12.03.

Büssü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.l.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakkal összhangban a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Büssü község közigazgatási területén található Büssü 141 helyrajziszámú önkormányzati tulajdonú köztemetőre, valamint ennek használatával, fenntartásával és az ott folytatott kegyeleti és közszolgáltatási tevékenységekkel, továbbá a köztemetőben történő temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

Temető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) Büssü községben a Büssü belterület 141 helyrajziszámú ingatlanon található köztemetőbe lehet temetkezni.

(2) A köztemető létesítéséről, fenntartásáról Büssü Községi Önkormányzat gondoskodik.

(3) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat végzi.

(4) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. A köztemetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját költségvetésében temetőgondnoki feladatot is ellátó dolgozó foglalkoztatása útján teljesíti.

Temetkezési szabályok

3. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben lehet.

(2) A büssüi köztemetőben koporsós és hamvasztásos temetkezésre van lehetőség.

(3) Lehetőség van nem büssüi illetőségű elhunyt eltemetése is.

(4) A temetési szolgáltatásra az igényt legkésőbb a temetés előtt három nappal jelezni kell a temető üzemeltetőjének.

(5) A község közigazgatási területén elhunyt büssüi halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőben kerül eltemetésre, a temető ravatalozójába kell beszállítani.

Temetési helyek

4. § (1) A temetőket sírhelytáblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

5. § (1) A temetőkben lévő sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely méretei: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles,

aa) kettes sírhelyméretei: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles.

ab) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

b) Urna földbe temetésnél a méretek a következők: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles.

c) A sírboltok méretei:

ca) kétszemélyes: 300 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles,

cb) négyszemélyes: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles.

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 centiméternek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 centiméter lehet.

(3) Mélyített sírhelybe még egy koporsó temethető, abban az esetben, ha az előző temetés óta 15 évnél kevesebb idő telt el, a rátemetéshez népegészségügyi hatósági engedély szükséges.

(4) A sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama

6. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek nem kell fizetni.

(2) A temetéssel a temetési hely felett az eltemettető meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szerez.

(3) A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a temetés napja, időtartama a temető lezárásáig korlátlan, de legalább:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasír esetén 25 év.

(4) A temetési helyek használatának joga magánszemélyek között nem ruházhatók át, azok nem örökölhetők.

(5) Temetési helyet - a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével - megváltani nem lehet.

(6) Kiürítés során a temetőkben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

Síremlékek, sírboltok

7. § (1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján, a sírbolt elhelyezésre kijelölt temetőrészben lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki az elhunyt hozzátartozója vagy a temetésre kötelezett volt.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 centiméter. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 centiméter lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől 150 centiméter lehet.

(8) A kiásott kriptahelyet az alépítmény elkészültéig körbe kell keríteni.

(9) Közízlést sértő felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad. A síremlék meg kell hogy feleljen a temető esztétikájának.

(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

Temetkezési szolgáltatások

8. § (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást végezhet az a vállalkozó, aki jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult.

(2) Az önkormányzat a temetési szolgáltatás során együttműködik a vállalkozókkal. Az együttműködés során elsődleges szempont a kegyeletet figyelembe vevő, magas színvonalú szolgáltatással párosult kulturált magatartás.

(3) A köztemetőkben a temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

Nyilvántartások vezetése

9. § (1) A temetők fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról.

(2) A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával.

(3) A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temetők üzemeltetése

10. § (1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőket látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.

(2) A temetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temetők üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetői munkák - különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés - során talált értéktárgyakról - ékszer, nemesfémből készített protézis - és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásáig.

A temető rendje

11. § (1) A köztemető nyitvatartási időben lehet látogatni. A temető nyitvatartási rendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőben ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

12. § (1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A temető tisztántartása - a sírok kivételével - az üzemeltető feladata.

(3) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

13. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében résztvevő kutyák kivételével - tilos.

(4) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

14. §1

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

A temető nyitvatartása

1. A temető az év minden napján 6.00 és 20.00 óra között látogatható.

1

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.