Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2015. 10. 10- 2016. 03. 30

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

                                                                

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.


2. §


(1)A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére a Szt. rendelkezései az irányadó.


(2) A rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ -4.§- aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


 (3) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 (4)A támogatás odaítélése kérelemre, a rendelet 1. számú mellékletét képező űrlapon történik.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 2  m3 lehet.

(6)Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(7) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban  dönt, a tűzifa kiosztására 2016. február 15-éig kerül sor.

(8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


3.§

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


4.§

Ez a rendelet 2015.október 10-én lép hatályba és 2016.március 31-én hatályát veszti.


Kisgyalán, 2015. szeptember 28.


Horváth Zoltán                                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                             jegyző