Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2015. 12. 01- 2021. 08. 27

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

2015.12.01.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXŐX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXŐX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános szabályok

1. § (1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre terjed ki, aki Kisgyalán község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
(6) A közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható.
(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.
(8) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százötven ezer azaz 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Kisgyalán Községi Önkormányzat 11743002-15400107-03610000 számú bírság számlájára kell befizetni, az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.
(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.
(5) A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a szabályszegő
a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy
b) rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését.
(7) Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről.

MÁSODIK RÉSZ

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

3. § Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

4. § (1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

3. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások

5. § Aki
a) a zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön önkormányzati rendelet szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe;
b) a közhasználatú zöldfelületen a kerti építményeket, berendezéseket rendeltetésellenes használja, vagy tönkre teszi;
c) a közhasználatú zöldterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza;
d) a közhasználatú zöldterületeken a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki;
e) a közhasználatú zöldterületeken a fákat engedély nélkül kivágja, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását;
f) a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;
g) a közhasználatú zöldterületeken munkavégzés során a fákat, növényeket nem védi a sérülésektől;
h) a közhasználatú zöldfelületen olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül – a halasztást nem tűrő eset kivételével (élet, egészség, vagyonvédelmi okból) – végez és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
i) a beépített építési telkek területének legalább a helyi építési szabályzatban (a HÉSZ-ben) meghatározott részén zöldfelületet nem alakít ki és azt nem tartja fent;
j) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nélkül használja belterületen a közterületet:
ja) a közút területén nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez;
jb) közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó ipari, továbbá egyéb, szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén;
jc) útcsatlakozás létesítésekor;
jd) kapubejáró kivitelezése esetén;
je) telephelyre utaló reklámtábla és KRESZ tábla elhelyezése esetén;
jf) közterület területén kívüli területről csapadékvíz bevezetése a közút vízelvezető létesítményébe;
k) a közterület helyreállításánál az útkezelői nyilatkozatban előírtakat nem tartja be;
l) az önkormányzati utakra vonatkozó korlátozó vagy tiltó tábla ellenére behajt, vagy parkol,
m) aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve: az engedélyezett alkalmi rendezvényt, a vendéglátó-ipari előkertet, kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakot – közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

4. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások

6. § Aki
a) közterületet közterület bérleti szerződéstől, közterület használati hozzájárulástól eltérően használ, vesz igénybe;
b) közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével, illetve a közterület használati eljárásban meghatározott előírásokat figyelmen kívül hagyásával vesz igénybe;
c) a közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem gondoskodik;
d) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza;
e) a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;
f) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Kisgyalán Községi Önkormányzat tulajdonosi, valamint a közútkezelői hozzájárulásával;
g) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen;
h) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen;
i) roncsjárművet és járműkarosszériát tárol magántulajdonú ingatlanon;
j) a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti;
k) olyan tevékenységet végez, vagy olyan készüléket, berendezést üzemeltet, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, és az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértékeket, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

5. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások

7. § (1) Aki

a) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése);
b) ingatlanát az időjárás függvényében szükség szerint, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
c) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területet nem tartja tisztán, e területen a füvet a vízszintestől számított 45 fokos szöget meghaladó meredek rézsű kivételével az időjárás figyelembe vételével szükségszerűen, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
d) az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok tisztán tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre vonatkozó, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja;
e) közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal beszennyez, firkál;
f) állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok megsértésével helyez el;
g) avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a köztisztaságról szóló helyi önkormányzati rendeletben meg nem engedett módon helyezi el;
h) a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon, kertművelésű ingatlanokon nem keddi vagy pénteki napokon 9 és 19 óra közti időszakban éget kerti hulladékot, avart, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet:
a) munkanapokon nem 7:00 óra és 20:00 óra között,
b) szombaton nem 8:00 óra és 20:00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapokon nem 8-12 óra és nem 15-19 óra között végez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

6. Állattartással kapcsolatos magatartások

8. § Aki

a) az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be;
b) az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit nem tartja be;
c) az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik;
d) aki a község külterületén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja;
e) a település külterületén, zártkertben az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

7. Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások

9. § Aki

a) a hirdető-berendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során - ideiglenesen elhelyezhető megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével – nem a vonatkozó hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el;
b) a hirdető- és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és tisztántartásáról a közterület-használati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában annak üzemeltetőjeként nem gondoskodik;
c) hirdető-berendezést helyez el
ca) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett és ragasztott kivitelben,
cb) közterületen álló fákon, padokon,
cc) emlékműveken,
cd) közterületen lévő közmű-tárgyakon,
ce) játszótéri berendezéseken,
d) a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

8. Temető használatával kapcsolatos magatartások

10. § Aki

a) a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít;
b) A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz;
c) a köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez;
d) a temetőben a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül végez – kivéve a sírgondozást – munkát;
e) a munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozza, szükség esetén a munkavégzést nem függeszti fel;
f) a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi;
g) a temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron és egyéb járművön közlekedik, a temető üzemeltetője e rendelkezés alól kivételes esetben (pl.: építési anyag be – és kiszállítása, mozgáskorlátozottak szállítása, stb.) felmentést adhat;
h) a temető területén lévő vízvételi helyekből vizet vételez, kivétel ez alól a sírhelyek gondozása céljából történő víz-vételezés;
i) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be.
j) a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el.
k) a temető területén éget;
l) a temető területére – a segítő kutya kivételével – állatot visz.
m) a temetőben a sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat, valamint a temető létesítményeit, azok tartozékait, valamint környezetét beszennyezi, áthelyezi vagy eltávolítja.
n) a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez,
o) a temetőkről szóló helyi rendeletben meghatározott sírhelyre, építésre vonatkozó előírásokat nem tartja be, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

9. Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások

11. § Aki

a) a védett természeti terület állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja;
b) közterületen szálláshely létesítés, nyaralás, pihenés vagy munkavégzés céljából sátort, lakókocsit helyez el,
c) büfé kocsit, lakókocsit, sátort, sátorgarázst, lakó-, iroda-, tároló és szállítókonténert szabálytalanul helyez el, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

HARMADIK RÉSZ

10. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.