Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.3.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2016. 05. 04

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének


4/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.
Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2015. évi bevételeit 64.612 ezer Ft-ban, kiadásait 45.604 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                        64.612 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          45.604 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                         11.970 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                             11.970 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                     52.642 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                        .33.634 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  17.969 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            3.221 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                        7.580 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               2.904 ezer Ft
  •  speciális célú támogatások                                                               1.629ezer Ft..

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 28.749 ezer Ft-ban, azaz Huszonnyolcmillió Hétszáznegyvenkilencezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.5. §.


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását 5. sz. melléklet tartalmazza.


7. §.


Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.8. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2015. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


9. §.


A képviselő-testületnek 2015. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


10. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba..

 2016. április 29. nap.
 Horváth Zoltán                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. május 2. napján kihirdetésre került.
Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek