Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2022. 08. 25

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2022.08.25.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán Községi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), illetve az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekre.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a költségvetési bankszámlájukról és annak alszámláiról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatás, hóközi munkabér kifizetések,

b) foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (ruházati, egyéb költségtérítések),

c) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,

d) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés, TB ellátás,

e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak, ellátottak saját pénzeszközeinek kifizetése,

f) illetményelőleg, fizetési előleg,

g) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kifizetése,

h) ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális pénzbeli ellátások,

i) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

j) egyéb külső személyi juttatások,

k) belföldi, külföldi kiküldetés költségtérítése, napidíja,

l) illetékbélyeg, postabélyeg beszerzés,

m) reklám és propaganda kiadások,

n) tárgyi eszközök beszerzésének, felújításának kiadásai,

o) szolgáltatásokkal, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

p) karbantartással, működtetéssel, kisebb javítási munkálatokkal kapcsolatos kiadások,

q) önkormányzati és Intézményi rendezvények kiadásai,

r) készpénzelőleg,

s) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.