Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 17- 2028. 12. 30

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.17.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a)1 115 885 866 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 115 885 866 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)3 A működési célú bevételt 59 176 516 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b)4 az előző évi pénzmaradványt 18 551 610 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4)5 A működési célú kiadásokat 59 176 516 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a)6 a személyi juttatások kiadásait 24 745 643 Ft-ban;

b)7 a szociális hozzájárulási adót 2 872 953 Ft-ban;

c)8 a dologi kiadásokat 23 097 649 Ft-ban;

d)9 az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 036 370 Ft-ban;

e)10 a speciális célú támogatásait 2 844 020 Ft-ban;

f)11 az általános tartalékot 2 048 411 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6)12 A felhalmozási célú bevételt 56 709 350 Ft-ban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8)13 A felhalmozási célú maradványt 6 200 000 Ft-ban határozza meg.

(9) A felhalmozási célú kiadást 56 709 350 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 0 Ft-ban

b) a felújítások összegét 56 709 350 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0Ft-ban állapítja meg.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(13) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

IV. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3000 0000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

V. Fejezet

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 155 756 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VI. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Közvetetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

IX. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Hivatal.

(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 FT.

11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

X. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

12. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XI. Fejezet

Támogatási szerződés

13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

14. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIII. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

C

D

E

1

CÍM

ALCÍM

JOGCÍMCSOPORT

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2

Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

kötelező feladat

3

Igazgatás

működés

Személyi jellegű kiadások

4

Munkaadót terhelő járulékok

5

Dologi jellegű kiadások

6

Egyéb működési célú támogatások

7

felhalmozás

Felújítás

8

Beruházás

9

kölcsönök

10

egyéb speciális célú

11

Város- és községgazdálk.

működés

Személyi jellegű kiadások

12

Munkaadót terhelő járulékok

13

Dologi jellegű kiadások

14

Közcélú foglalkoztatás

működés

Személyi jellegű kiadások

15

Munkaadót terhelő járulékok

16

Dologi jellegű kiadások

17

Közutak

működés

Dologi jellegű kiadások

18

felhalmozás

Felújítás

19

Beruházás

20

Szociális ellátás

működés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

21

Közvilágítás

működés

Dologi jellegű kiadások

22

Saját ingatlan

működés

Dologi jellegű kiadások

23

Belvíz-, vízkár elhárítás

működés

Dologi jellegű kiadások

24

nem kötelező feladat

25

Falugondnoki szolgálat

működés

Személyi jellegű kiadások

26

Munkaadót terhelő járulékok

27

Dologi jellegű kiadások

28

Könyvtár

működés

Személyi jellegű kiadások

29

Dologi jellegű kiadások

30

Művelődés

működés

Dologi jellegű kiadások

31

Felújítás

Faluközpont felújítása,járdafelújítás

felhalmozás

Felújítás kiadásai

32

33

Fejlesztés

felhalmozás

Fejlesztés kiadásai

34

2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatása

A

B

C

1

2022. december 31-ei pénzmaradvány összege:

23 037 734

Ft

2

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

16 837 734

Ft

3

Felhalmozási célú pénzmaradvány

6 200 000

Ft

4

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

5

Ebből:

Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány

0

Ft

6

Pénzmaradványból lekötött betétek összesen

10 824 842

Ft

7

Ebből:

Visszavonás működési célra

10 824 842

Ft

8

Visszavonás felhalm. célra

0

Ft

3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, kiadásai

A

B

C

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Pénzmaradványból finanszírozott rész

0

Ft

Önkormányzati fejezeti tartalék

Ft

Egyéb forrásból fedezett rész

0

E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása

Működési célú hitel

0

E Ft

Felhalmozási célú hitel

0

E Ft

4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14

Költségvetési bevételek

1.15 Költségvetési bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1

14225665

14225665

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3

5142300

5142300

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4

148770

148770

6

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5

5291070

5291070

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6

2270000

2270000

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7

0

1305520

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

9

21786735

23092255

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

34

0

5817151

11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45

21786735

28909406

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

70

50509350

50509350

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

81

50509350

50509350

14

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

108

600000

600000

15

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

110

----

----

16

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)

115

4000000

4000000

17

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

121

----

----

18

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

162

4000000

4000000

19

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

182

4600000

4600000

20

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

184

0

0

21

Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)

189

115500

115500

22

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

216

0

0

23

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)

219

115500

115500

24

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

222

0

0

25

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

224

7000000

7000000

26

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

230

7000000

7000000

27

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

283

84011585

91134256

2.16 Finanszírozási bevételek:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

2

1

4

5

3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11

23037734

24751610

4

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13

23037734

24751610

5

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

22

23037734

24751610

6

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

31

23037734

24751610

5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17

Költségvetési kiadások

1.18 Költségvetési kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

2

2

1

4

5

3

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1

8437000

13738877

4

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

3

0

308000

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

7

240000

240000

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

13

0

200000

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

15

8677000

12425802

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16

10115600

10115600

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

17

0

143166

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19

10115600

10258766

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20

18792600

24745643

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

21

2362588

2872953

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22

----

----

14

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

27

----

----

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

28

40000

40000

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

29

2855000

3412263

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

31

2895000

3452263

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

32

245000

245000

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

33

148400

148400

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

34

393400

393400

21

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

35

2854000

2854000

22

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

36

4100000

4100000

23

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

38

50000

50000

24

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

39

7004000

7004000

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

43

5954855

4883385

26

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

47

2805360

2805360

27

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

49

15764215

14692745

28

Kiküldetések kiadásai (K341)

50

20000

20000

29

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

52

20000

20000

30

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

53

4339241

4339241

31

Egyéb dologi kiadások (K355)

62

0

200000

32

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

63

4339241

4539241

33

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

64

23411856

23097649

34

Családi támogatások (=67+...+76) (K42)

66

0

0

35

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

104

1934370

2036370

36

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

121

----

----

37

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

124

1934370

2036370

38

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)

154

2844020

2844020

39

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

182

660000

660000

40

Tartalékok (K513)

193

334535

2048411

41

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

194

3838555

5552431

42

Ingatlanok felújítása (K71)

206

44653032

44653032

43

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

209

12056318

12056318

44

Felújítások (=206+...+209) (K7)

210

56709350

56709350

45

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

273

107049319

115014396

2.19 Finanszírozási kiadások:

A

B

C

D

1

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

2

4

5

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

0

871470

4

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

0

871470

5

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

0

871470

6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

A

B

C

1

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

2

Beruházás összesen

50 509 350

3

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

50 509 350

4

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

0

7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

2

1=2+3+4

2

3

4

3

2023. évi

2023. évi

4

eredeti

mód.

eredeti

5

6

1.

Faluközpont felújítása

50 509 350

50 509 350

7

2.

Járdafelújítás

6 200 000

6 200 000

8

56 709 350

56 709 350

8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

A

B

1

Támogatás címe

Támogatás összege

Pénznem

2

Vízdíj támogatás

500 000

Ft

3

Szemétszállítás

0

Ft

4

ÖSSZESEN:

500 000

Ft

9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Megjegyzés

1

Támogatást biztosító megnevezése

2023 év előtti támogatás

2023.évi támogatás

2023. évi utáni támogatás

Támogatás mind-összesen

2023. év előtti kiadás

2023. évi kiadás

2023. év utáni kiadás

Kiadás összesen

2

Uniós
forrás

Kormányzati forrás

BM EU önerő forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

3

Faluközpont felújítása

50 509 350

0

0

0

0

50 509 350

0

50 509 350

0

50 509 350

0

50 509 350

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat foglalkoztatotti létszáma

A

B

1

Szakfeladat

2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

3

Város- és községgazdálkodás

0

4

Falugondnoki szolgálat

1

5

Művelődési ház

0

6

Könyvtár

0

7

Összesen

2

11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

1. A 2023. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám 4 fő.

2. 2023. év január hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 1 fő.

3. 2023. év február hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 1 fő.

4. 2023. év március hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

5. 2023. év április hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

6. 2023. év május hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

7. 2023. év június hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

8. 2023. év július hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

9. 2023. év augusztus hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

10. 2023. év szeptember hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

11. 2023. év október hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

12. 2023. év november hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

13. 2023. év december hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

14. A 2023. évi közfoglalkoztatási létszámátlag 4,3 fő.

12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

1. A 2023. évben az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összesen 0 Ft.

13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya az alábbiak szerint oszlik meg:

A

B

1

Saját bevételek

2023

2

a helyi adóból származó bevétel,

4 600 000

3

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

4

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

115 500

5

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

6

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

7

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

8

Összesen:

4 715 500

2. Az adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A

B

C

D

E

F

1

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

2

hitel, kölcsön ,kezességvállalás

0

0

0

0

3

értékpapír

0

0

0

0

0

4

váltó

0

0

0

0

0

5

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

6

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

7

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

8

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

9

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

1. Bevételek:

A

B

1

BEVÉTEL

2

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

3

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

5 977 410

4

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 800 000

5

Települési Önkormányzatok szociális támogatása

0

6

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 270 000

7

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

8

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5 100

9

Helyi adók, bírságok, pótlékok

4 600 000

10

Egyéb saját bevétel

115 500

11

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

148 770

12

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

13

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 502 235

2. Felhalmozási bevételek:

A

B

1

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

2

Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól

3

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

57 509 350

4

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 509 350

3. Kiadások:

A

B

1

KIADÁS

2

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

3

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak

2 844 020

4

Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak

0

5

Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek

660 000

6

Személyi juttatások

18 792 600

7

Munkaadót terhelő járulékok

2 362 588

8

Dologi jellegű kiadások

23 590 635

9

Ellátottak pénzbeni juttatása

1 934 370

10

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

155 756

11

12

- működési célú céltartalék

0

13

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 339 969

4. Felhalmozási kiadások:

A

B

1

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

2

Felújítási kiadások

56 709 350

3

Beruházás

4

Felhalmozási célú céltartalék

5

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56 709 350

5. Bevételek mindösszesen 84 011 585 Ft.

6. Kiadások mindösszesen 107 049 319 Ft.

7. Pénzmaradvány mindösszesen 23 037 734 Ft.

15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

1. 2023. évben a céltartalék összege 0 Ft.

16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

1

2

feladat megnevezése

2023

2024

2025

2026

2027

3

4

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

5

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

6

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

7

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

8

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

9

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Össz.

2

bevételek

3

előző évi pénzmaradvány

23 037 734

4

támogatásértékű bevétel

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815531

21 786 735

5

kiegészitő támogatás

0

6

saját bevétel

2415500

9300000

11 715 500

7

átvett pe. ÁHT-n kívülről

0

8

pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

felhalmozási bevételek

0

0

0

0

50509350

0

0

0

0

0

0

0

50 509 350

10

bevételek összesen

2,5E+07

1815564

4231064

1815564

52324914

1815564

1815564

1815564

1,1E+07

1815564

1815564

1815531

107 049 319

11

kiadások

12

támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

támogatásértékű működési kiadás

208977

660000

462282

3 504 020

14

önkormányzati működési kiadás

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

46 835 949

15

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

önkormányzati felhalmozási kiadások

0

0

0

5000000

0

3046957

0

0

56 709 350

17

kiadások összesen

3902996

3902996

4111973

3902996

3902996

9562996

3902996

3902996

6949953

3902996

3902996

4365278

107049319

18. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

A

B

1

Közvetett támogatások

2

Támogatás megnevezése

Összeg

3

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

4

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

5

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

6

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

7

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (6) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (8) bekezdése a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet 1. pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet 2. pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. melléklet a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet 1. pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. melléklet 2. pontja a Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.