Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 20- 2028. 12. 30

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.20.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 107 049 319 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 107 049 319 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 50.339.969Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b) az előző évi pénzmaradványt 35 733 864 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4) A működési célú kiadásokat 50 339 969 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a) a személyi juttatások kiadásait 18 792 600 Ft-ban;

b) a szociális hozzájárulási adót 2 362 588 Ft-ban;

c) a dologi kiadásokat 23 590 635 Ft-ban;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 934 370 Ft-ban;

e) a speciális célú támogatásait 3 504 020 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 155 756 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6) A felhalmozási célú bevételt 56 709 350 Ft-ban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(9) A felhalmozási célú kiadást 56 709 350 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 0 Ft-ban

b) a felújítások összegét 56 709 350 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0Ft-ban állapítja meg.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(13) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

IV. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3000 0000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

V. Fejezet

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 155 756 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VI. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Közvetetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

IX. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Hivatal.

(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 FT.

11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

X. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

12. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XI. Fejezet

Támogatási szerződés

13. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

14. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIII. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

C

D

E

CÍM

ALCÍM

JOGCÍMCSOPORT

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

kötelező feladat

Igazgatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Egyéb működési célú támogatások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

kölcsönök

egyéb speciális célú

Város- és községgazdálk.

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közcélú foglalkoztatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közutak

működés

Dologi jellegű kiadások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

Szociális ellátás

működés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Közvilágítás

működés

Dologi jellegű kiadások

Saját ingatlan

működés

Dologi jellegű kiadások

Belvíz-, vízkár elhárítás

működés

Dologi jellegű kiadások

nem kötelező feladat

Falugondnoki szolgálat

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Könyvtár

működés

Személyi jellegű kiadások

Dologi jellegű kiadások

Művelődés

működés

Dologi jellegű kiadások

Felújítás

Faluközpont felújítása,járdafelújítás

felhalmozás

Felújítás kiadásai

Fejlesztés

felhalmozás

Fejlesztés kiadásai

2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatása

A

B

C

2022. december 31-ei pénzmaradvány összege:

23 037 734

Ft

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

16 837 734

Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány

6 200 000

Ft

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány

0

Ft

Pénzmaradványból lekötött betétek összesen

10 824 842

Ft

Ebből:

Visszavonás működési célra

10 824 842

Ft

Visszavonás felhalm. célra

0

Ft

3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, kiadásai

A

B

C

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Pénzmaradványból finanszírozott rész

0

Ft

Önkormányzati fejezeti tartalék

Ft

Egyéb forrásból fedezett rész

0

E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása

Működési célú hitel

0

E Ft

Felhalmozási célú hitel

0

E Ft

4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2023. évi eredeti

2023. évi módosított I.

2023. évi módosított II.

2023 évi módosított III.

BEVÉTELEK

Támogatás

21 786 735

0

0

0

1

Költégvetési bevételek

21 786 735

0

0

1.1

Települési önkormányzatok működésének ált. tám.

5 977 410

1.2

Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése

148 770

1.3

Települési önkormányzatok szociális támogatása

1.4

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.

4 800 000

1.5

Polgármester illetményének támogatása

3 443 155

1.6

Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5 100

1.8

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 270 000

2

Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám.

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

0

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

7

helyi önkormányzattól

0

0

0

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

11 715 500

0

0

0

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

0

0

0

9.1

gépjárműadó

0

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

4 600 000

0

0

10.1

építményadó

400 000

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

200 000

10.4

iparűzési adó

4 000 000

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

115 500

0

0

0

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

115 500

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

7 000 000

14

Hozam és kamatbevételek

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

16 837 734

0

20

Működési célú hitel felvétel

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

16 837 734

22

Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

0

0

22

központi költségvetési szervtől

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

TB alapból

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

56 709 350

0

0

0

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

50 509 350

0

0

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

6 200 000

0

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

0

0

29

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

30

lakásértékesítés

31

építési telek és ingatlaneladás

32

részvények, értékpapírok értékesítése

33

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 049 319

0

0

0

5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2023 évi eredeti

2023 évi módosított I.

2023 évi módosított II.

2023 évi módosított III.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

0

0

0

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

0

0

0

1.1

személyi juttatás

1.2

munkaadót terhelő járulékok

1.3

dologi jellegű kiadás

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatásértékű működési kiadás

3 504 020

0

0

0

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

2 181 876

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

662 144

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

0

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

660 000

4

pénzforgalom nélküli kiadások

Önkormányzati működési kiadások

46 835 949

0

0

0

5

személyi juttatás

18 792 600

6

munkaadót terhelő járulékok

2 362 588

7

dologi jellegű kiadás

23 590 635

8

ellátottak pénzbeni juttatása

1 934 370

9

folyószámla hitel kamata

10

folyószámla hitel törlesztése

11

működési célú általános tartalék

155 756

12

működési célú céltartalék

13

előző évi támogatás visszafizetése

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

56 709 350

0

0

0

15

Felhalmozási kiadások

56 709 350

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

107 049 319

0

0

0

6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

A

B

C

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

50 509 350

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

50 509 350

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

0

7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

1=2+3+4

2

3

4

2023. évi

2023. évi

eredeti

mód.

eredeti

1.

Faluközpont felújítása

50 509 350

50 509 350

2.

Járdafelújítás

6 200 000

6 200 000

56 709 350

56 709 350

8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

A

B

Támogatás címe

Támogatás összege

Pénznem

Vízdíj támogatás

500 000

Ft

Szemétszállítás

0

Ft

ÖSSZESEN:

500 000

Ft

9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Megjegyzés

Támogatást biztosító megnevezése

2023 év előtti támogatás

2023.évi támogatás

2023. évi utáni támogatás

Támogatás mind-összesen

2023. év előtti kiadás

2023. évi kiadás

2023. év utáni kiadás

Kiadás összesen

Uniós
forrás

Kormányzati forrás

BM EU önerő forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

Faluközpont felújítása

50 509 350

0

0

0

0

50 509 350

0

50 509 350

0

50 509 350

0

50 509 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat foglalkoztatotti létszáma

A

B

Szakfeladat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Város- és községgazdálkodás

0

Falugondnoki szolgálat

1

Művelődési ház

0

Könyvtár

0

Összesen

2

11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma

1. A 2023. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám 4 fő.

2. 2023. év január hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 1 fő.

3. 2023. év február hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 1 fő.

4. 2023. év március hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

5. 2023. év április hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

6. 2023. év május hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

7. 2023. év június hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

8. 2023. év július hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

9. 2023. év augusztus hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

10. 2023. év szeptember hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

11. 2023. év október hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

12. 2023. év november hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

13. 2023. év december hónapban megállapított közfoglalkoztatási létszám 5 fő.

14. A 2023. évi közfoglalkoztatási létszámátlag 4,3 fő.

12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

1. A 2023. évben az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összesen 0 Ft.

13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya az alábbiak szerint oszlik meg:

A

B

Saját bevételek

2023

a helyi adóból származó bevétel,

4 600 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

115 500

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

4 715 500

2. Az adósságot keletkeztető ügyletek az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A

B

C

D

E

F

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel, kölcsön ,kezességvállalás

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

1. Bevételek:

A

B

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

5 977 410

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 800 000

Települési Önkormányzatok szociális támogatása

0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 270 000

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

5 100

Helyi adók, bírságok, pótlékok

4 600 000

Egyéb saját bevétel

115 500

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

148 770

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 502 235

2. Felhalmozási bevételek:

A

B

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

57 509 350

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 509 350

3. Kiadások:

A

B

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak

2 844 020

Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak

0

Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek

660 000

Személyi juttatások

18 792 600

Munkaadót terhelő járulékok

2 362 588

Dologi jellegű kiadások

23 590 635

Ellátottak pénzbeni juttatása

1 934 370

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

155 756

- működési célú céltartalék

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 339 969

4. Felhalmozási kiadások:

A

B

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

Felújítási kiadások

56 709 350

Beruházás

Felhalmozási célú céltartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56 709 350

5. Bevételek mindösszesen 84 011 585 Ft.

6. Kiadások mindösszesen 107 049 319 Ft.

7. Pénzmaradvány mindösszesen 23 037 734 Ft.

15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék

1. 2023. évben a céltartalék összege 0 Ft.

16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2023

2024

2025

2026

2027

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Össz.

bevételek

előző évi pénzmaradvány

23 037 734

támogatásértékű bevétel

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815564

1815531

21 786 735

kiegészitő támogatás

0

saját bevétel

2415500

9300000

11 715 500

átvett pe. ÁHT-n kívülről

0

pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

felhalmozási bevételek

0

0

0

0

50509350

0

0

0

0

0

0

0

50 509 350

bevételek összesen

2,5E+07

1815564

4231064

1815564

52324914

1815564

1815564

1815564

1,1E+07

1815564

1815564

1815531

107 049 319

kiadások

támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

támogatásértékű működési kiadás

208977

660000

462282

3 504 020

önkormányzati működési kiadás

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

3902996

46 835 949

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

önkormányzati felhalmozási kiadások

0

0

0

5000000

0

3046957

0

0

56 709 350

kiadások összesen

3902996

3902996

4111973

3902996

3902996

9562996

3902996

3902996

6949953

3902996

3902996

4365278

107049319

18. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

A

B

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0