Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 09. 27

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről

2023.06.01.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Som település közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ainak rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületi térfigyelő-kamerarendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

(3) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását, elemzését, továbbítását és rögzítését.

2. § A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helyét, típusát és a képfelvevők által megfigyelt közterületeket az 1. melléklet szerint jelöli ki.

3. § (1) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a ságvári adóügyi ügyintézőt, helyettesének a településüzemeltetési ügyintézőt jelöli ki, aki ellátja az adatkezelői teendőket is.

(2) A (1) bekezdésben kijelölt köztisztviselő a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő-kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, a polgármester egyetértésével kiadott a közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

4. § (1) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek szükségesek a közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetéséhez és a kamerák által készített felvételek jogszabályszerű adatkezeléséhez.

5. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helye, típusa és a képfelvevők által megfigyelt közterületek

B

C

D

E

F

G

H

I

J

SSz.

A kamera típusa

A kamera telepítési helye: közeli beazonosítható cím

A kamera telepítési helye: megközelítés

A kamera telepítési helye: HRSZ

A kamera telepítési helye: tartófelület

A kamera telepítési helye: EOV koord.Y

A kamera telepítési helye: EOV koord.X

A megfigyelt közterület

Kamera látószöge

1.

DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)

8655 Som, 32/1 hrsz (temető)

Ságvár irányából, rögtön a településre érve az Ady Endre utcáról jobbra kanyarodva, az elkerített temető új parcellája mellett

32/1

Saját oszlop

580658

163463

A temető új parcelláit figyeli.

FIX, 126°

2.

DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)

8655 Som, Ady Endre utca 47. (21/10 hrsz, lakóház)

Ady Endre utca és Széchenyi István utca kereszteződésnél

34/16

Villanyoszlop

580684

163149

A 65.számú főútvonalon a településre észak felől betérő forgalmat figyeli.

FIX, 130°

3

DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)

8655 Som, Ady Endre utca 3/A (166 hrsz, lakóház)

Ady Endre utca és Dózsa György köz kereszteződésnél

34/18

Villanyoszlop

580809

162515

A 65.számú főútvonalon a településre dél felől betérő forgalmat figyeli

FIX, 130°

4.

DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)

8655 Som, Ady Endre utca 3/A (166 hrsz, lakóház)

Ady Endre utca és Dózsa György köz kereszteződésnél

34/18

Villanyoszlop

580809

162515

A Dózsa György köz forgalmát figyeli.

FIX, 126°

5.

DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)

8655 Som, Dózsa György köz 7. (98 hrsz, lakoház)

A Dózsa György köz és Petőfi Sándor utca kereszteződésénél

93

Villanyoszlop

580666

162463

A Petőfi utcán a szőlőhely be- és kimenő forgalmát figyeli.

FIX, 126°

6.

DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)

8655 Som, Ady Endre utca 32. (47 hrsz, önkormányzati épület)

Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés

47

Épület oromfalán

580714

162964

A Kossuth Lajos utca forgalmát figyeli

FIX, 126°

7.

DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)

8655 Som, Ady Endre utca 35 A (198 hrsz, önkormányzat)

Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés

198

Épület oromfalán

580759

162949

Az önkormányzat épülete főbejáratának környezetét figyeli.

FIX, 126°

8.

DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)

8655 Som, Ady Endre utca 35 A (198 hrsz, önkormányzat)

Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca kereszteződés

198

Épület oromfalán

580759

162949

A rendelő épület bejáratának környezetét figyeli.

FIX, 126°