Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2013. 07. 11- 2016. 06. 29

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §


(1) E rendelet hatálya Gadány község közigazgatási területére terjed ki.


(2)[1] A rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC törvény (a továbbiakban: törvény) 6-7. §-aiban, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11) BM. rendelet (a továbbiakban: BM. rendelet) 3-6. §-aiban foglalt munkák körére terjed ki.2. §


(1) a) Az 1. §-ban meghatározott szolgáltatásokat a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. (Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.) végzi.


   b)[2] A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokat a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. Gadány község közigazgatási területén végzi.


(2) a) Az 1. § (2) bekezdésben megnevezett szolgáltatásokat az ingatlan tulajdonosa, használója e rendeletben meghatározott díjfizetés mellett köteles igénybe venni.


b) A díjat az elvégzett szolgáltatás alapján – számla ellenében – a munkavégzéssel egyidejűleg kell megfizetni. A számla a gyakoriság szerinti éves díj arányos részét tartalmazza.


(3)[3] Az érintett ingatlanok tulajdonosa, használója – személyesen vagy megbízottja útján – köteles a szolgáltatást végző szervezet tagját, illetve alkalmazottját – előzetes értesítés alapján – az ingatlanba (épületébe, lakásába, helyiségeibe) a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni, illetve a szolgáltató számára a munkavégzés helyéhez a hozzáférést, feljutást lehetővé tenni, valamint köteles a törvény 9. §-ban, illetve a BM. rendelet 10. §-ban foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.


(4) A KFT által végzett munka elvégzését, a teljesítést a tulajdonos, használó, vagy megbízottja aláírásával igazolja.


(5)[4] A kötelező közszolgáltatásokat igénybevevő tulajdonos (haszonélvező) vagy a szolgáltatónak bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevő az elvégzett és igazolt munkát – számla ellenében – készpénzzel a munkavégzést követően a helyszínen fizeti meg az e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjtételek szerint.


(6) Az év közben használatba vett kéményeknél a munkával arányos díjat kell megfizetni.


(7) A kéményseprés díját – ha a szolgáltató kiértesítési kötelezettségének eleget tett – akkor is meg kell fizetni, ha a munka elvégzését akadályozzák, vagy a munkavégzés feltételeit nem biztosítják.3. §[5]Hatályba léptető rendelkezések


4. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban az 1. sz. melléklet díjtételeit 2006. január 1-től kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
  Ősz János                                                                                        Rubecz Zoltánné

polgármester                                                                                              jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2013. július 11.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                        jegyző

[1] A 12/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. július 11. napjától.

[2] A 7/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. január 01. napjától.

[3] A 12/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. július 11. napjától.

[4] A 12/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. július 11. napjától.

[5] Hatályon kívül helyezte a 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2013. június 01. napjától.

Mellékletek