Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 16

Gadány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. §


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.2. §[1]


Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


(1) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 54.949 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:


  • működési célú bevételek                                                                             45 349 e Ft

ebből:

- az intézményi működési bevételek                                                                   2 824 e Ft

- a közhatalmi bevételek                                                                                    2 620 e Ft

- a települési önk.műk.tamog.                                                                          10 724 e Ft

- a hozzájár. a pénzbeli szociális ellátáshoz                                                        2 383 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása                                                            2 550 e Ft

- a közművelődési feladatok támogatása                                                                410 e Ft

- a központosított előirányzat                                                                                  96 e Ft

- a működőkép.megőrz.szolg.támog.                                                                         0 e Ft

- a jövedelempótló támogatás                                                                              4 943 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog.                                                               283 e Ft

- az egyéb működési célú támogatás                                                                     103 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel                                                               11 145 e Ft

- a támogatási kölcsön visszatérülés                                                                      100 e Ft

- a likvid hitelfelvétel                                                                                            7 168 e Ft


  • a működési célú kiadások                                                                              45 349 e Ft

ebből:

- a személyi jellegű kiadások                                                                             10 076 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok                                                                        2 383 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások                                                                      11 974 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások                                                               5 838 e Ft

- a működési pénze.átadás Áh-n kívülre                                                                   180 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások                                                                         14 598 e Ft

- az általános tartalék                                                                                             200 e Ft

- a támogatási kölcsön nyújtás Áh-n kívülre                                                              100 e Ft


  • a felhalmozási célú bevételek                                                                          9 600 e Ft

            ebből:

            - a sajátos felhalmozási bevételek                                                                600 e Ft

            - a támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                9 000 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadások                                                                            9 600 e Ft

           ebből:

            - felújítások                                                                                              9 600 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

            a) a kötelező feladatok bevételei                                                              54 949 e Ft

            b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                              0 e Ft

            c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                                   0 e Ft


(3) Az önkormányzat kiadásaiból

            a) a kötelező feladatok kiadásai                                                               54 669 e Ft

            b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                           280 e Ft

            c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                                    0 e Ft


(4) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) közalkalmazottak éves létszám-előirányzata 2 fő

            b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő3. §


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


(1) A helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 1. sz. melléklete, a kiadásokat a 2. sz. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeket és kiadásokat a 3. sz. melléklete tartalmazza.


(3) A felhalmozási bevételeket illetve a helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásokat célonként e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület létszám előirányzatát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.


(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.


(7)[2] Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.4. §


A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.5. §


Általános és céltartalék


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.6. §


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át a költségvetési főösszeg 1 %-a erejéig.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.7. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.8. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.9. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.10. §


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.11. §


Támogatási szerződés


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.12. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.13. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.14. §


Önkormányzati biztos kirendelése


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


 (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.15. §


Záró és egyéb rendelkezések


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Gadány, 2013. február 14.
  Ősz János                                                                            Károlyné Csobod Hajnalka

polgármester                                                                                          jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Gadány, 2013. szeptember 16.


                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző[1] A 15/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 16. napjától.

[2] A 15/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 16. napjától.