Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 17

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.03.17.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

Általános rendelkezések

1. §2

2. § Somodor község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni a rendelet szabályai szerint lehet.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a)3 közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván;

b)4 közterületnév: az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott közterület jelleget is tartalmazó neve;

c) házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

d)5 településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg kialakult és elkülönülő területrész;

e)6 településrésznév: a helység központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő - lakott vagy lakatlan - egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

4. § (1) Somodor község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Nem kell elnevezni

a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat,

b) a mezőgazdasági célú utakat,

c) a lakónépességet nem érintő dűlőutakat.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét, a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

5. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Somodor község történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2) Közterületet elnevezni személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, vagy fogalomról lehet.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)-(3) bekezdését.

(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket – nem lehet.

6. § (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a települési önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) Somodor községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Somodor községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.

(3) Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.

7. § (1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést közzé kell tenni.

(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatást végzőket az új közterület elnevezésről.

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

8. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

9. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a baloldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, és az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben, ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

10. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

11. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) az ingatlan házszáma téves,

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

12. § A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is.

Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

13. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtáblát külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítését, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

14. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

15. § (1)7 A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak.

(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 14. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2014. december 31-ig köteles eleget tenni.

1

A bevezető a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. §-t a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § a) pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § b) pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § d) pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § e) pontját a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 15. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.