Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2023.01.01.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Somodor települési Önkormányzat illetékességi területére.

2. § (1) Ha a helyi adóban az esedékes adó összege az ezer forintot nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a jövőben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot eléri.

(2) 100 Forintot meg nem haladó összesített késedelmi pótlék törlésre kerül a nyilvántartásból december 31. napi állomány alapján.

3. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén

a) lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) az az adóalany, aki az önkormányzat területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (szolgálati lakásban, önkormányzati bérlakásban, eszközkezelő kezelésében álló lakásban lakó),

c)az azonos helyrajzi számon elhelyezkedő, de egymástól műszakilag elkülönülő lakások mindegyike külön adótárgy.

4. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a 3. §-ban megjelölt építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.

(2) Ha az építményt vagy földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozat szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyonértékű jog jogosultja az adózó.

(3) Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

5. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszüntetésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.

6. § Az adó mértéke adótárgyanként 12.000 Ft /év a belterületi lakóingatlanok tekintetében.

7. § Az önkormányzat az 6. §-ban meghatározott adótárgy vonatkozásában 6.000 Ft/év/ingatlan adókedvezményben részesíti az ingatlanok azon tulajdonosait, akik tárgyév január 1. napján állandó lakóhellyel rendelkeznek Somodor községben.

8. § (1) Az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül az adóhatóságnál írásban kell bejelentést tenni az e célra szolgáló nyomtatványon.

(2) Nem kell újabb adóbevallást tenni az (1) bekezdésben foglalt esetben mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

(3) Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be késedelmi pótlék mentesen.

9. § E rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló – többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

10. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

11. § A hatályba lépéssel egyidejűleg a 6/2014. (VIII. 27.) számú rendelet 1.§ (a) bekezdése és a 2-5. §-a hatályát veszti.