Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelet

A szociális juttatások rendszeréről szóló, 5/2015 (II.25) és a 16/2015 (XII.31) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2015 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 01- 2016. 06. 01

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete 
a szociális juttatások rendszeréről szóló, az 5/2015.(III.25.)és a 16/2015.(XII.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:R.) 10§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2)    Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra az a szentgáloskéri lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek
a)    a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 10%át eléri vagy meghaladja.”

                                                                                2.§  
Ez a rendelet 2016. június1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szentgáloskér, 2016. május 31.


                  Szabó Péter                                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 
                  polgármester                                                                                                jegyző                 

                                                                                                                  
Kihirdetésre került: 2015. június 1.
                                                                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 
                                                                                                                                     jegyző