Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (VII.22.) önkormányzati rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról

Hatályos: 2016. 07. 22

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VII.22) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1.§


(1) Szentgáloskér Községi Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenységek ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A (1) bekezdés szerinti helyi közszolgáltatás bevezetésének célja a köztisztaságot, a településtisztaságot, a közegészségügyet valamint a természeti környezet védelmét szolgálóan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának, és ártalommentes elhelyezésének kiszámítható, biztonságos és ellenőrzött ellátása.


2.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Szentgáloskér község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és ártalmatlanítására.


(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra.3.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a Szentgáloskéri Községi Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött Farkas Gábor egyéni vállalkozó (székhely:7400Kaposvár Kaposfüredi út 36.) végzi.4.§


E rendelet alkalmazásában:

(1) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalma: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból- közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában- gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa, kezelője vagy használója az ingatlannak.

(3) Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.

(4) Ártalmatlanító hely: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.

(5) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

(6) Közszolgáltató: Szentgáloskér község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz helyi közszolgáltatása ellátására a 3. §-ban meghatározott, arra kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

(7) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték.


Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5.§


A közszolgáltató köteles:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátni,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.                                                                            6.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, illetve közműhálózatba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjteni.

(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szennyvizet a jelen rendelet 3. §-ban megjelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a rendelet 1.sz. melléklete szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.

(4) A lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a Közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 3 munkanapon belül eleget tenni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(6) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.


A közszolgáltatási szerződés létrejötte


7. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. 6:256.§ -a szerinti közszolgáltatási szerződés jön létre.

(2) A közszolgáltatási szerződés létrejön:

a)az ingatlantulajdonos megrendelésével,

b) a közszolgáltató igénybevételével.

 (3) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


A közszolgáltatás díja


8§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosok a rendelet mellékletében megállapított díjnak megfelelően kötelesek szolgáltatási díjat fizetni.

(2) A Közszolgáltatót megillető közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-e. A díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A közszolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a szolgáltatás igénybevevője köteles kiegyenlíteni. A szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a számla tartalmazza.

(4)A számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(5) Az írásban tett kifogásra, a Közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni.

(6) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §-ában foglaltak az irányadók.Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség


9. §


(1) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást igénybe vevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

(3) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.Záró rendelkezés


10. §


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Szentgáloskér, 2016. július 19.

  Szabó Péter                                                         Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                              jegyző


Mellékletek