Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (X.5.) önkormányzati rendelet

A szociális juttatások rendszeréről

Hatályos: 2016. 10. 05- 2018. 08. 30

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

                                            

A rendelet célja

1.§

 (1)     A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása

 (2)     A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.


A rendelet hatálya

2.§

 (1)     A pénzbeli ellátások tekintetében e rendelet területi hatálya Szentgáloskér község közigazgatási területére terjed ki.

 (2)     A rendelet személyi hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a, és a Gyvt. 4. §-a az irányadó a (3) bekezdés figyelembevételével.

(3)     E rendelet tárgyi hatálya az alábbi támogatásokra terjed ki: 

 1. Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében:
  1. rendkívüli települési támogatás
  2. lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás
  3. temetési támogatás
  4. ápolási támogatás
  5. köztemetés
  6. időskorúak támogatás

g. tankönyvtámogatás

               h.karácsonyi támogatás

                  i .családok támogatása

                  j . tűzifa juttatás

 1. Szociális szolgáltatások tekintetében
  1. falugondnoki szolgáltatás
  2. étkeztetés
  3. házi segítségnyújtás
  4. családsegítésEljárási rendelkezések


3.§


 (1)     Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségénél (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(2)     Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3)     A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van.

(4)     Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Kezdeményezésük nem terjedhet ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

 (5)     A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

(6)     Elektronikus úton e rendelet hatálya alá tartozó ügyek nem intézhetőek.


4.§

(1)     A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat kérelméhez becsatolni.

 (2)     A pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a.) a támogatást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,

b.)az igényelt települési támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő települési támogatások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

 (3)     A jövedelem

a.)munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,

b.)álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Kirendeltség által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással,

a.)vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,

b.)ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,

c.)egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.

(4)     A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.

(5)     A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (4)-(5) bekezdése az irányadó.

(6)     A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

 (7)     Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

 (8)     Amennyiben a pénzbeli és természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(9)     Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

(10)   A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.

(11)   A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(12)   A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételei érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.

E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.


A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


5.§


(1)     E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

 1. a pénzbeli támogatás visszafizetésére;
 2. a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

 (2)     A támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el.

Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos támogatás esetén a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.

 (3)     Ha a támogatás megállapítója a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizeté

 A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

(4)     A támogatás megállapítója a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló személy esetében 250 %-át nem haladja meg.


Hatásköri szabályok


6.§


(1)     A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni települési támogatások esetében, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.

(2)     A képviselő-testület az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


A támogatások folyósítása

7.§


 (1)     A rendszeres támogatások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig, a nem rendszeres támogatások kifizetése az ellátást megállapító határozatban megjelölt időpontban történik a házipénztárból, vagy a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján.

 (2)  Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel.

(3)  A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

(4)     A rendkívüli települési támogatás és a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.II. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK


Rendkívüli települési támogatás


8.§


(1)     A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(2)     Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


(3)     A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.


9.§


(1)     Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át illetve egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(2)     A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 3.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.

(3)     Az adott naptári évben egy személy, illetve egy háztartás részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(4)     Rendkívüli települési támogatást ugyanazon háztartásban élők részére évente legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.

(5) Az (1) és a (3)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően-jövedelemre tekintet nélkül-rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.

(6)     Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező családjában igazoltan:

 1. tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés  következett be,
 2. elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,
 3. gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,
 4. legfeljebb háromhavi közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,
 5. a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

 (7)     a) A képviselő-testület a 8-9. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás  megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását 20.000Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

        b.)Az a.)pontban meghatározott összeghatár fölött  és

       c.) a 9.§(5.)bekezdésében meghatározott esetekben a képviselő-testület  gyakorolja a hatáskört.

                     

                             


Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás


10.§


(1)     A Képviselő-testület lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségrendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.


(2)     Lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra az a szentgáloskéri lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

 1. a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 10%-át eléri vagy meghaladja
 2. vagyonnal nem rendelkezik, és
 3. az érintett ingatlanban életvitelszerűen lakik

(3)     A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás összege 7000ft/hó.

(5)     Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások a gáz-, áram-, víz-, szemétszállítási és fűtési díj költsége.

(6)     Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző hónap számláinak összege alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (5) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.


11.§


 (1)     Az önkormányzat a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja.

 (2)     A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

 1. a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát
 2. a lakásban a lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést
 3. a lakásfenntartási költségek igazolására vonatkozó számlákat

(3)     A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4)     Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a támogatást természetben, a készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani.

(5)     A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell a lakás nagyságáról, a kérelmező lakásban tartózkodásának jogcíméről, a kérelmező és a vele közös háztartásban élők számáról, személyi és jövedelmi adatairól, arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban működik-e előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék, továbbá csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmét igazoló iratokat és a háztartás tagjainak vagyoni helyzetéről szóló vagyonnyilatkozatokat.

(6)     A támogatás megállapítására irányuló kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező mely lakhatási költséghez kéri a támogatás megállapítását, továbbá csatolni kell a kérelemben megjelölt költségre vonatkozó utolsó havi közműszámla másolatát, lakásbérlet, albérlet esetén a bérleti szerződés másolatát.

(7)     A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást – a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően – egy év időtartamra kell megállapítani.

(8)     A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.Temetési támogatás


12.§


(1)     Az önkormányzat temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást nyújt annak a szentgáloskéri lakóhellyel rendelkező lakosnak aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott.

(2)     A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a temetőkről és temetkezésről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott köztemetés költségének 10 %-ánál, és nem haladhatja meg a 25.000 Ft-ot.

(3)     A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 (4)     A kérelemhez csatolni kell a nem helyben anyakönyvezett elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát és a temetés költségeiről – a támogatást kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított - temetési számla eredeti példányát.

(5)     A temetési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.


Ápolási támogatás

13.§


 (1)     A Képviselő-testület ápolási támogatás formájában támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

 (2)     Ápolási támogatás állapítható meg annak a szentgáloskéri lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

a)18. életévét betöltött tartósan beteg szentgáloskéri lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is Szentgáloskéren élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

b)rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

c)az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át

(3)     Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a)az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b)szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.


14.§


 (1)     Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a)a családban élő személyek jövedelemigazolását

b)házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. Életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(2)     Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-a.

(3)     Ha az Önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.

(4)     Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy

a)közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,

b)nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva,

c)nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva,

d)állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja,

e)a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközeiről nem gondoskodik,

f)felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik.

(5)     A (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az Önkormányzat az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a)az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a) - f) pont valamelyikének nem tesz eleget,

b)az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

 (6)     Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszüntetésénél az Szt. 42. (1) – (3) bekezdései az irányadók.

 (7)     Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.

 (8)     A ápolási támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.Köztemetés

15.§


 (1)     A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.

 (2)     A köztemetést a Polgármester rendeli el.

 (3)     A köztemetés költségeinek megtérítésére a kötelezett személy kérelmére a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

 1. elengedheti vagy
 2. csökkentheti.

Időskorúak támogatása

16.§


(1)     A képviselő-testület a Szentgáloskér községben állandó lakóhellyel rendelkező, 60. életévüket betöltött időskorú személyek részére egyszeri támogatást állapíthat meg, amennyiben az adott évi költségvetési ezt lehetővé teszi.

(2)     A támogatás összegét a képviselő-testület határozza meg.

(3)     Az Önkormányzat az időskorúak támogatását természetbeni ellátás formájában is nyújthatja.

(4)     A támogatás a tárgyév december 31. napjáig fizethető ki az önkormányzat házipénztára útján.


Tankönyvtámogatás

17.§


 (1)     Az önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével tankönyvtámogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az általános iskola, középiskola nappali tagozatán iskolarendszerű oktatásban valamint főiskola, egyetem  nappali tagozatán felsőfokú oktatásban részesülő, ingyenes tankönyvre nem jogosult szentgáloskéri gyermek, fiatal felnőtt tankönyvköltségeihez.

 (2)     Az általános iskolai tanulók tankönyvtámogatásának mértéke 6.000 Ft.

 (3)     A középiskolai tanulók tankönyvtámogatásának mértéke 10.000 Ft.

 (4)    A felsőfokú tanulmányokat folytatók tankönyvtámogatásának mértéke 15.000 Ft.

 (5)     A tankönyvtámogatás iránti igényt minden év július 1. – szeptember 30. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.

(6)    A kérelemhez csatolni kell az adott tanévre vonatkozó, az intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást.

(7)     A tankönyvtámogatás kifizetésére a (6) bekezdésben írt dokumentum becsatolása alapján kerül sor az önkormányzat házipénztára útján 3 munkanapon belül.Karácsonyi támogatás

18.§


 (1)  A szentgáloskéri lakóhellyel rendelkező gyermekek 18. életévük betöltéséig tárgy év   decemberében- alanyi jogon- karácsonyi támogatásra jogosultak.


        (2) A karácsonyi támogatás természetbeni ellátás formájában személyenként az adott költségvetés terhére kerül megállapításra a  képviselő-testület határozata alapján.Családok támogatása

19.§


(1) A képviselő-testület évente egy alkalommal- amennyiben az éves költségvetésében rendelkezésre áll a fedezet- Szentgáloskér községben élő


 a) időskorúak járadékában;

 b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban;

 c) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban;

 d) álláskeresési járadékban;

 e) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyek


családja részére egységesen természetbeni ellátást biztosíthat.


(2)  A támogatás nyújtásának előfeltétele a jogosultságot megalapozó határozat bemutatása.

       Ha a jogosultság több jogcímen is fennáll, a támogatás csak egy jogcímen biztosítható.


 (3)  A családoknak biztosítandó természetbeni ellátásról a képviselő-testület határozatban dönt.


(4) A támogatásra jogosultak az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Közeli hozzátartozók az 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyek.Tűzifa juttatás

20.§


(1)Települési támogatás-az önkormányzat rendelkezésére álló keret erejéig-természetbeni ellátásként tűzifa formájában is biztosítható.

  (2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező,akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelemegyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250%-át, családban élő esetében a 200%-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

(3) Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, egy éven belül tűzifa formájában legfeljebb 3 m3 mennyiségben.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


III. FEJEZET

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK


Az egyes szociális szolgáltatások szabályai

21.§


 (1)     A szociális szolgáltatások körére vonatkozóan az Szt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.*


 (2)     Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt. 59/A. § alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell.


 (3)     Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A.§-ban foglaltak az irányadóak.


(4)     Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt. 114.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.


     Az ellátások igénybevétele

22.§


 (1)    Az e  rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz/intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.


(2)     A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a szolgáltatást nyújtó  intézmény vezetője dönt.


(3)     Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.


 (4)     Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.


Falugondnoki szolgáltatás

23.§


 (1)     A falugondnoki szolgáltatás szabályairól, a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet rendelkezik.


 (2)     A falugondnoki szolgáltatás az önkormányzat költségvetésében önálló szakfeladaton szerepel.


 (3)     Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti Önkormányzathoz kell benyújtani, a kérelemről a képviselő-testület dönt.
Étkeztetés

24.§


 (1)     Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a)koruk (65 év feletti személyek)

b)háziorvosi javaslattal igazolt egészségi állapotuk,(igazolás szerint olyan jellegű betegségben szenved, amely miatt önmaga étkezésének megoldására más módon nem képes)

c)Szakorvosi igazolás alapján kiállított háziorvosi javaslattal igazolt fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d)szenvedélybetegségük, vagy

e)hajléktalanságuk miatt.

(2)     Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3)     Az Önkormányzat az étkeztetés körébe tartozó feladatok ellátását a Mernyei Integrált Szociális Központtal  kötött megállapodás alapján biztosítja. A Szociális Központ az étkeztetést biztosító intézménnyel külön megállapodást köt.

 (4)     Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező a Mernyei Integrált Szociális Központ  vezetőjéhez nyújthatja be.

(5)     Az ellátás iránti kérelemről a Szociális Központ vezetője dönt.

 (6)     A szociális étkeztetés térítési díjának mérsékléséről, illetve elengedéséről a polgármester dönt.Házi segítségnyújtás

25.§


 (1)     A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63.§-ban foglaltak az irányadók.

 (2)     Az önkormányzat a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátását a A,,Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthonával” (székhelye:7443Somogyjád, Fő u.8.sz.)   kötött megállapodás alapján biztosítja.

(3)     Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező a ,,Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthon” vezetőjéhez lehet benyújtani.

 (4)     Az ellátás iránti kérelemről a Központ vezetője dönt.

 (5)     Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Központ vezetője intézkedése alapján az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.Családsegítés

26.§


 (1)A család és gyermekjóléti szolgálat feladatait Gölle Községi Önkormányzat, mint feladat-ellátásra kötelezett biztosítja.

(2) Az önkormányzata családsegítés körébe tartozó feladatok ellátását az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ által, az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodása alapján biztosítja.


Térítési díj

27.§


 (1)     Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 2-7.§-ban foglaltak az irányadóak.

(2)     A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B. §-ában foglaltak az irányadók.

(3)     Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.

 (4)     Az intézményi térítési díjakat a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló rendelete tartalmazza.


A személyi térítési díjak megfizetése

28.§


A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.


A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei, módjai


29.§


(1)     Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.

(2)     A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevételekor különös  méltánylást érdemlő esetben ( veszélyezett élethelyzet) az ellátott állandó lakóhelye szerinti település polgármestere a meghatározott személyi térítési díj fizetési feltételektől az ellátást igénybevevő javára eltérhet, a térítési díjat csökkentheti, vagy a térítési díj megfizetése alól mentességet adhat.

(3)     Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.


Intézményi jogviszony

30.§


Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94-94/D.§-ában foglaltak az irányadók.


Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás

31.§


A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. §-ában foglaltak az irányadók.


Az intézményi jogviszony megszűnése

32.§


Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-101.§-ában foglaltak az irányadók.


.IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33.§


 1.    A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     A rendelet 10.§(3) bekezdésében meghatározott összeg folyósítását a rendelet hatályba lépése előtt megállapított, még le nem járt idejű lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás hátralévő idejére is biztosítani kell.

(3)Egyidejűleg hatályát veszti a szociális juttatások rendszeréről szóló, többször módosított 4/2015. (II.27) önkormányzati rendelet.(4)Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.Szentgáloskér, 2016. szeptember 16                  Szabó Péter                                                      Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                  polgármester                                                                             jegyző