Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014 (XII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 14- 2017. 02. 15

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014 (XII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva „a helyi önkormányzatokról” szóló 2011. CLXXXIX 13§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletíjáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XII.08.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi 3.§ lép:

,, 3.§ A Képviselő-testület a képviselők részére havi 38.650 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.”


2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 2. napon hatályát veszti.

      (2) Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Szentgáloskér, 2017. február 9.

                   Szabó Péter  sk.                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.
                      polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017.február 14-én .


                                                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet 
                                                                                                                 jegyző