Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.16.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2017. 03. 16

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§.


A rendelet hatálya Szentgáloskér község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre,védőnői ellátás körzetére,az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2.§.


/1/ Szentgáloskér község közigazgatási területe a Mernyei II.számú vegyes háziorvosi és házi-gyermekorvosi körzethez tartozóan Somodor község közigazgatási területével valamint Mernye község Petőfi utca, Ady E. utca, József Attila utca, Csokonai utca területeivel alkot egy vegyes, háziorvosi és házi gyermekorvosi valamint egy védőnői körzetet .

A háziorvosi és a védőnői körzet székhelye:7453 Mernye Petőfi u.43.


/2/ Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kaposvári Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével látja el.

Az ügyeleti ellátás székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.


3.§


/1/A fogorvosi alapellátás szempontjából egy  körzetet alkotnak -életkori megoszlás nélkül- Mernye, Szentgáloskér, Somodor,    Somogygeszti,Felsőmocsolád, Polány, Ecseny községek.

A körzet székhelye:7453 Mernye Fő u.13.

/2/ Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátása a Kaposvári Fogászati Ügyelet közreműködésével történik.

A fogorvosi  ügyeleti ellátás székhelye:7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.4.§


Az iskola-egészségügyi ellátás feladatait a Szentgáloskér településen háziorvosi feladatokat ellátó vállalkozó háziorvos látja el az óvodai nevelési feladatok ellátására létrehozott önkormányzati társulással kötött külön megállapodás alapján, a védőnővel együttműködve, a fogorvos és a fogorvosi asszisztens közreműködésével.

Az iskola-egészségügyi ellátást a 7453 Mernye Petőfi u.43.sz. alatti orvosi rendelőben biztosítják.
5.§/1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 5/2002.(X.31.) rendelete.

Szabó Péter sk.                                                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

 polgármester                                                                                                         jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2017. március 16.                                                                                         


                                                                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                             jegyző