Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.31.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2017. 06. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6./2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( a továbbiakban: Áht.) 23. §. 1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.


  1. §.


Az önkormányzat 2016. évi bevételeit 93.413.207 Ft-ban, kiadásait 60.146.848 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


Bevételi főösszegét 93.413.207 Ft

Kiadási főösszegét 60.146.848 Ft


ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 33.892.229 Ft


- felhalmozási célú kiadást 3.097.653 Ft


ebből:

                                                - fejlesztések összege 2.597.653 Ft-működési célú bevétel 59.520.978 Ft

-működési célú kiadás 57.049.195 Ft


ebből:

 személyi jellegű kiadások 25.113.516 Ft

  munkaadókat terhelő járulékok 4.704.240 Ft

                                                  dologi jellegű kiadások 14.751.732 Ft

   ellátottak pénzbeni juttatásai 5.433.800 Ft

                                                  speciális támogatásokat 6.265.654 Ft


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 2.471.781 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 30.794.576 Ft ban hagyja jóvá.

A pénzmaradvány az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került. 1. sz melléklet

3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. sz. melléklet tartalmazza.11. §.


A képviselő-testületnek 2016. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szentgáloskér, 2017. május 11.
Szabó Péter                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                               jegyző


Z Á R A D É K:

E rendelet 2017. május 31. napján kihirdetésre került.

Szentgáloskér, 2017. május 23.

                                                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                  jegyző


Mellékletek