Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07 18:00- 2021. 12. 07

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.07.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési támogatásokról szóló 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pénzbeli vagy természetbeni ellátásként karácsonyi települési támogatásban részesíthetőek azok a kiskorú gyermeket nevelő szociálisan rászoruló családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum tízszeres mértékét, gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.

(2) A támogatás formáját és összegét az adott tárgyévben a képviselő-testület határozatban állapítja meg. A pénzbeli formában megállapított támogatás összege kiskorú gyermekenként kerül megállapításra”

(2) A települési támogatásokról szóló 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás iránti kérelem beadásának határidejét a képviselő-testület határozatban állapítja meg.”

2. § Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 7/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2021. december 7-én 18 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.