Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 19

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2022.11.19.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakkal összhangban a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Szentgáloskér község közigazgatási területén található 0121 helyrajziszámú önkormányzati tulajdonú köztemetőre, valamint ennek használatával, fenntartásával és az ott folytatott kegyeleti és közszolgáltatási tevékenységekkel, továbbá a köztemetőben történő temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

Temető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) Szentgáloskér községben a 0121 helyrajziszámú köztemetőbe lehet temetkezni.

(2) A szentgáloskéri köztemető létesítéséről, fenntartásáról a tulajdonos, Szentgáloskér Községi Önkormányzat gondoskodik.

(3) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó végzi.

(4) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

Temetkezési szabályok

3. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a szentgáloskéri 0121 helyrajziszámú temetőben lehet.

(2) A szentgáloskéri köztemetőben koporsós és hamvasztásos temetkezésre van lehetőség.

(3) Engedélyezett nem szentgáloskéri illetőségű elhunyt eltemetése is.

(4) A temetési szolgáltatásra az igényt legkésőbb a temetés előtt három nappal jelezni kell a temető üzemeltetőjének.

(5) A község közigazgatási területén elhunyt szentgáloskéri halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőben kerül eltemetésre, a temető ravatalozójába kell beszállítani.

Temetési helyek

4. § (1) A temetőket sírhelytáblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

5. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méreteit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(3) A temetőben lévő urnák méreteit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A temetőben lévő sírboltok méreteit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(6) Mélyített sírhelybe még egy koporsó temethető. Ha az előző temetés óta tizenöt évnél kevesebb idő telt el, a rátemetéshez népegészségügyi hatósági engedély szükséges.

(7) A sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(8) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama

6. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell a temető fenntartójának fizetni. A díjak mértékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A temetéssel a temetési hely felett az eltemettető meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szerez.

(3) A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a temetés napja, időtartama a temető lezárásáig korlátlan, de legalább:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnasír esetén 25 év.

(4) A temetési helyek használatának joga magánszemélyek között nem ruházhatók át, azok nem örökölhetők.

(5) Temetési helyet - a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével - megváltani nem lehet.

(6) Kiürítés során a temetőkben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

Síremlékek, sírboltok

7. § (1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján, a sírbolt elhelyezésre kijelölt temetőrészben lehet építeni, a tervet a temető fenntartójának be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját a temetőgondnoknak be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki az elhunyt hozzátartozója vagy a temetésre kötelezett volt.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.

(8) A kiásott kriptahelyet az alépítmény elkészültéig körbe kell keríteni.

(9) Közízlést sértő felírással ellátott síremléket nem lehet felállítani. A síremlék meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának.

(10) Temetői létesítményeket elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

Temetkezési szolgáltatások

8. § (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást végezhet az önkormányzattal üzemeltetési szerződésben álló vállalkozó, aki jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult.

(2) Az önkormányzat a temetési szolgáltatás során együttműködik az üzemeltetővel. Az együttműködés során elsődleges szempont a kegyeletet figyelembe vevő, magas színvonalú szolgáltatással párosult kulturált magatartás.

Nyilvántartások vezetése

9. § (1) A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról.

(2) A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni.

(3) A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával.

(4) A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temető üzemeltetése

10. § (1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőket látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.

(2) A temetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temetők üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetői munkák - különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés - során talált értéktárgyakról - ékszer, nemesfémből készített protézis - és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásáig.

A temető rendje

11. § (1) A köztemetőket nyitvatartási időben lehet látogatni. A temető nyitvatartási rendjét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőkben ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

(3) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

12. § (1) A temetőkbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A temetők tisztántartása - a sírok kivételével - az üzemeltető feladata.

(3) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(4) A temetőkben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

13. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A temetőkben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében résztvevő kutyák kivételével - tilos.

(4) Építőanyagnak a temetőkbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez a fenntartó engedélye szükséges.

14. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A sírhelyek méretei

1. Az egyes sírhely méretei 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles.

2. A kettes sírhely méretei 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles.

2. melléklet a 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az urna sírhely méretei

1. Az urna méretei 130 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles.

3. melléklet a 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A sírbolt méretei

1. A kétszemélyes sírbolt méretei: 300 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles.

2. A négyszemélyes sírbolt méretei: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles.

4. melléklet a 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

A temető nyitvatartási ideje

1. A temető nyitvatartási ideje az év minden napján 0-24 óráig.

5. melléklet a 9/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

Díjak

1. Az egyszemélyes sírhely megváltási díja 5 000 Ft.

2. A kétszemélyes sírhely megváltási díja 7 500 Ft.

3. A sírbolt megváltási díja 12 000 Ft.

4. Az urnasír megváltási díja 6 000 Ft.

5. Temetésenként, illetve sírhely megváltásonként a temetőben végzett köztisztasági közszolgáltatás után a fenntartó önkormányzat részére egyszeri 1 000 Ft összegű szolgáltatási díjat kell fizetni.