Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 27- 2028. 12. 30

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.27.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a) 183 624 880 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 183 624 880 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 86 424 880 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b) az előző évi pénzmaradványt 91 859 319 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4) A működési célú kiadásokat 86 424 880 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a) a személyi juttatások kiadásait 33 836 096 Ft-ban;

b) a szociális hozzájárulási adót 3 558 824 Ft-ban;

c) a dologi kiadásokat 26 100 000 Ft-ban;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 640 000 Ft-ban;

e) a speciális célú támogatásait 17 597 555 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6) A felhalmozási célú bevételt 97 200 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(9) A felhalmozási célú kiadást 97 200 000 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 21 000 000 Ft-ban

b) a felújítások összegét 76 200 000 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

V. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

VI. Fejezet

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VII. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VIII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

X. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 Ft.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

XI. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XII. Fejezet

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XIII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIV. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi címrendje

A

B

C

D

E

Sorszám

ALCÍM

JOGCÍMCSOPORT

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

kötelező feladat

Igazgatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Egyéb működési célú támogatások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

kölcsönök

egyéb speciális célú

Város- és községgazdálk.

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közcélú foglalkoztatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közutak

működés

Dologi jellegű kiadások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

Szociális ellátás

működés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Közvilágítás

működés

Dologi jellegű kiadások

Saját ingatlan

működés

Dologi jellegű kiadások

Belvíz-, vízkár elhárítás

működés

Dologi jellegű kiadások

nem kötelező feladat

Falugondnoki szolgálat

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Könyvtár

működés

Személyi jellegű kiadások

Dologi jellegű kiadások

Művelődés

működés

Dologi jellegű kiadások

Felújítás

Támogatási projektek

felhalmozás

Felújítás kiadásai

Fejlesztés

Támogatási projektek

felhalmozás

Fejlesztés kiadásai

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

A

B

2022. december 31-i pénzmaradvány

91 859 319

Ft

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

6 659 319

Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány

85 200 000

Ft

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány

0

Ft

Lekötött betétek összesen

0

E Ft

Ebből:

Visszavonás működési célra

0

E Ft

Visszavonás felhalm. célra

0

E Ft

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányának kimutatása

A

B

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Pénzmaradványból finanszírozott rész

0

Ft

Önkormányzati fejezeti tartalék

0

Ft

Egyéb forrásból fedezett rész

0

Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása

Működési célú hitel

0

E Ft

Felhalmozási célú hitel

0

E Ft

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi egyesített bevételei

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

2023

BEVÉTELEK

Támogatás

29 810 128

1

Költégvetési bevételek

29 810 128

1.1

Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.

8 069 425

1.2

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.

6 600 000

1.3

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

1.4

Lakott külterületi feladatok támog.

165 750

1.5

Polgármester ill. kiegészítése, egyéb bértámogatások

3 915 653

1.6

Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.

3 647 000

1.7

Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok

2 270 000

1.8

Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése

1.9

2

Támogatások

28 405 433

3

központi költségvetési szervtől

10 405 433

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

elkülönített állami pénzalaptól

18 000 000

7

helyi önkormányzattól

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

21 400 000

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

9.1

9.2

9.3

gépjárműadó

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

19 500 000

10.1

építményadó

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

1 500 000

10.4

iparűzési adó

18 000 000

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

700 000

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

600 000

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

eszközértékesítés

100 000

13

Egyéb saját bevétel

1 200 000

14

Hozam és kamatbevételek

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

150 000

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

150 000

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

6 659 319

20

Működési célú hitel felvétel

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 659 319

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

5 000 000

22

központi költségvetési szervtől

5 000 000

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

TB alapból

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

85 200 000

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

85 200 000

Felhalmozási célú egyéb bevételek

7 000 000

29

falugondnoki gépjármű értékesítés

7 000 000

30

Felhalmozási célú kölcsön felvétele

31

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

183 624 880

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi egyesített kiadásai

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

2023 évi eredeti

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

1.1

személyi juttatás

1.2

munkaadót terhelő járulékok

1.3

dologi jellegű kiadás

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatási kiadás

15 116 837

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

14 516 837

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

1 593 657

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

2 171 740

2.3

Közoktatási társulásnak adott támogatás

10 282 623

2.4

háztartásnak

3

Egyedi testületi határozat és polgármesteri keret

600 000

4

pénzforgalom nélküli kiadások

Önkormányzati működési kiadások

61 285 549

5

személyi juttatás

30 367 696

6

járulékok

3 291 852

7

dologi jellegű kiadás

22 015 000

8

ellátottak pénzbeni juttatása

4 057 000

9

céltartalék

10

szünidei gyermekétkeztetlés

60 000

11

működési célú általános tartalék

500 000

12

kölcsön folyósítás

13

előző évi támogatás visszafizetése

994 001

Támogatások felhalmozási kiadásokra

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

147 200 000

15

Gép, jármű és eszközbeszerzések beszerzések

23 000 000

16

Ingatlan felújítások

118 200 000

17

Ingatlan kialakítás, vásárlás

6 000 000

18

Felhalmozási c. céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

223 602 386

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat fejlesztési kiadásai

1. Fejlesztési kiadások:

A

B

C

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

E Ft

Beruházás összesen

97.200.000

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

97.200.000

2. Fejlesztési kiadások részletezése:

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

Terv évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1.

kazán vásárlás ovihoz

1 000 000

2.

Falugondnoki gk vásárlás

15 000 000

3.

Kommunális eszköz beszerzés

5.000.000

4.

5.

6.

Beruh. kiad. össz.:

21.000.000

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

Sorszám

Feladat megnevezése

Terv évi előirányzat

2023

eredeti

1.

parképítés, fásítás

200 000

2.

Top+ iskolaépület felújítás

49 000 000

3

Top+ útfelújítás

27 000 000

Felújítási kiadások összesen

76 200 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2022. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatás címe

Támogatás összege

Vízdíj támogatás

0

E Ft

Szemétszállítás

0

E Ft

ÖSSZESEN:

0

E Ft

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok 2023. év

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Megjegyzés

Támogatást biztosító megnevezése

2023. év előtti támogatás

2023 évi támogatás

2023. évi utáni támogatás

Támogatás mind-összesen

2023. év előtti kiadás

2023. évi kiadás

2023. év utáni kiadás

Kiadás összesen

Uniós forrás

Kormányzati forrás

BM EU önerő forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Város- és községgazdálkodás

1

Falugondnoki szolgálat

1

Művelődési ház

0

Könyvtár

0

Összesen

3

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2023.

január

10

február

10

március

10

április

10

május

10

június

10

július

10

augusztus

10

szeptember

10

október

10

november

10

december

10

átlag:

10

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek mindösszesen 0 Ft.

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya:

Saját bevételek

2023

a helyi adóból származó bevétel,

19 500

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

7 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

26 500

2. Adósságot keletkeztető ügyletek:

A

B

C

D

E

F

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel, kölcsön

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

1. Bevételek:

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

8 069 425

Lakott külterületi feladatok támogatása

165 750

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

3 647 000

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

0

Könyvtári,közművelődési és múzeumi faledatok

2 270 000

Helyi adók, bírságok, pótlékok

19 500 000

Egyéb saját bevétel és bérleti díjak

1 900 000

Polgármester illetm támogatása,bérkieg. Támog

3 915 653

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

Egyéb önk. Feladat támogatása

6 600 000

Kulturális bértámogatás/pályázat

0

Működési célú pénzmaradvány

6 659 319

Működési célú támogatások

28 555 433

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

86 424 880

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

Felhalmozási célú támogatások /pályázat/

5 000 000

Falugondnoki gépjármű értékesítés

7 000 000

Felhalm. célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány

85 200 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

97 200 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

183 624 880

2. Kiadások:

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak

16 997 555

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek

600 000

Személyi juttatások

33 836 096

Munkaadót terhelő járulékok

3 558 824

Dologi jellegű kiadások

26 100 000

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 640 000

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

500 000

- működési célú céltartalék

0

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

1 192 405

szünidei gyermekétkeztetés

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

86 424 880

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

Ingatlanfelújítások/áfával

49 000 000

ingalan beruházás /áfával

27 200 000

Eszközberuházás /áfával

21 000 000

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

97 200 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

183 624 880

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi céltartalék felosztása

1. A céltartalék mindösszesen 0 Ft.

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2023

2024

2025

2026

2027

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

bevételek

előző évi pénzmaradvány

0

0

0

45000

40000

0

15332

95332

támogatások

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4800

4800

4000

4286

3857

45743

kiegészítő támogatás

4000

saját bevétel

12000

1550

8000

21550

átvett pe. ÁHT-n kívülről

0

hitel

0

0

0

0

0

0

5000

0

0

0

felhalmozási bevételek

7000

0

0

0

7000

bevételek összesen

4000

4000

23000

4000

50550

4000

4000

4800

17800

44000

4286

19189

183625

kiadások

ellátottak juttatásai

200

200

200

200

200

200

200

200

600

600

200

640

3640

működési támogatások

2000

1000

1000

2000

1750

1500

1500

1517

1500

1700

2130

17597

önkormányzati működési kiadás

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

63996

felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

önkormányzati felhalmozási kiadások

15000

200

1000

5000

27000

0

49000

97200

finanszírozási kiadások

1192

1192

kiadások összesen

21725

7733

7533

6533

7533

12283

7033

34033

7450

7433

56233

8103

183625

18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0