Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 07. 01

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.07.01.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Csömend község területén működő azon intézményekre, közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira, vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.

2. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

2. § (1) Csömend Község Önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladat- körében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg: a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében

a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,

b) feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,

c) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,

d) segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek fórumainak biztosításával,

e) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,

f) elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,

g) megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,

h) szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítésének, művelődési kezdeményezésének gondozásában,

i) törekszik a turizmus fellendítésére,

j) határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését,

k) elősegíti a nemzetiségi értékek megismerését, elősegíti azok befogadását, hagyományainak ápolását,

l) támogatja a községi rendezvények, fesztiválok megrendezését.

(3) Az önkormányzat az (2) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek megismeréséhez.

3. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

3. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében az alábbi közösségi színteret tartja fenn és működteti: Csömend Község Önkormányzat Művelődési Háza elnevezésű épületben biztosított helyszín (8700 Csömend, Árpád u. 2.)

4. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.

5. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.

6. § A közösségi színtér használati szabályait, nyitvatartását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

7. § E rendelet által meghatározott közművelődési feladatok fenntartói, irányítói, és felügyeleti hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja, meghatározza a közösségi színtér használatának szabályait, működésének módját, valamint elfogadja éves munkatervét.

5. A közművelődési feladatok finanszírozása

8. § Az önkormányzat e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait a tárgyévi költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati forrásokból elnyerhető támogatás.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §1

1. melléklet

A közösségi színtér használati szabályzata

1. A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

1.1. A közösségi színtér fenntartója: Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat).

1.2. A közösségi színtér fenntartójának elnevezése: Csömend Község Önkormányzat

1.3. Székhely: 8700 Csömend, Árpád u. 2.

1.4. Telefonszám: 85/336-128

1.5. e-mail: csomend@gmail.com

2. A közösségi színtér igénybevételének szabályozása

2.1. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legkésőbb 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A polgármester az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembevételével biztosítja a helyiséget az igénylőknek.

2.2. A helyiség ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvétvasárnap és -hétfő, május 1., Pünkösdvasárnap és -hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeit.

2.3. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér igénybevételét.

2.4. Állandó nyitva tartása: keddi 08.00 órától 12.00 óráig és csütörtöki napokon 15.00 órától 19.00 óráig, valamint szombati napokon 08.00 órától 12.00 óráig.

3. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes és díjköteles használata

3.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

3.1.1. A fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,

3.1.2. A községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,

3.1.3. Egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

3.1.4. A díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

3.2. Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

3.2.1. Kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás,

termékbemutató igénybevételére,
3.2.2. Magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
3.2.3. A nem önkormányzat által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,
3.2.4. Minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből
közvetlen kiadással jár.
3.3. A közösségi színtér használatára vonatkozó megállapodást a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője készíti elő.
3.4. A közösségi szintér használati díja 2.000 Ft/óra.
1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.