Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30- 2022. 06. 30

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Kormányzati funkciók

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés


013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatás

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”