Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24- 2022. 11. 25

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.24.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdéseiben, a 132. § (4) bekezdés d), g) pontjában, a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A támogatás családonkénti mértéke a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) A támogatás annak adható, aki az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen is a településen él.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.