Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 24

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

2022.11.24.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csömenden lakóhellyel rendelkező, a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázati felhívás szerint pályázatot benyújtó felsőoktatási hallgatókra, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokra.

2. § (1) A pályázatok benyújtása, elbírálása és a támogatás folyósítása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján, az adott évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázati felhívásban foglaltak szerint, illetve az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint történik.

(2) A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület dönt.

3. § A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében megítélhető támogatás legkisebb összege havi 1.000 Ft/fő összegnél nem lehet kevesebb, de a havi 10.000 Ft/fő összeget nem haladhatja meg.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Korm.rendelet előírásai, a települési önkormányzatok számára előírt mindenkori általános szerződési feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.