Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 24

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2022.11.24.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya azon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.

(2) Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha:

a) az adott magatartás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,

b) törvény vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít;

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület

c) tárolás: gépjárműnek a várakozásnál hosszabb ideig történő egyhelyben tartózkodása

II. Fejezet

A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

3. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A szabályok megsértése miatt a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyzője jár el.

4. § (1) A szabályok megsértése miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. A bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(2) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a szabályokba ütköző magatartást megvalósító ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a bejelentéshez.

(3) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított harminc nap, vagy az elkövetéstől számított hat hónap eltelt. A hat hónapos határidő kezdő napja

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,

b) a mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén az a nap, amikor a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejárt,

c) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, vagy a jogellenes állapot észlelésétől számított három év elteltével felelősségre vonásnak helye nincs.

5. § (1) A szabályok betartása érdekében a jegyző hatósági ellenőrzés elvégzésére jogosult, melyet az Ákr.-ben rögzített eljárási szabályok szerint kell lefolytatni. A hatósági ellenőrzés csak hivatalból indítható.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőjével szemben, ha az eljárás során hatósági ellenőrzésre került sor, felhívás adható ki.

4. A közigazgatási szankciókra és a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések

6. § (1)1 E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy átutalással az önkormányzat költségvetési számlájára kell kiegyenlíteni, vagy az önkormányzat házipénztárában befizetni.

(2) A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy annak összege igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a jegyző rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(3) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

(4) Közigazgatási bírság kiszabása helyett – különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel – a jogellenes cselekménytől való tartózkodás, vagy a jogsértő állapot megszüntetése iránti figyelmeztetés is adható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható, és a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával az elkövetett cselekmény vagy mulasztás orvosolható.

(5) A (4) bekezdésben foglalt figyelmeztetés kibocsátásával a jegyző felhívja a közösségi együttélés alapvető szabályát megsértő figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésétől, ellenkező esetben közigazgatási bírság kiszabását fogja alkalmazni.

7. § (1) A 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személlyel (továbbiakban: fiatalkorú) szemben közigazgatási bírságot csak abban akkor lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését önként vállalja.

(2) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben az (1) bekezdésre tekintettel közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, vele szemben figyelmeztetést kell alkalmazni.

(3) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.

(4) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell, és lehetőleg a törvényes képviselő jelenlétében kell meghallgatni.

5. Közigazgatási szankciók kiszabása, nyilvántartása

8. § A közigazgatási szankciók kiszabásával, nyilvántartásával, elévülésével és egyéb eljárási szabályaival kapcsolatban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

III. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

6. Az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

9. § (1) Aki az önkormányzat jelképeit, így címerét, zászlóját, körpecsétjét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén egyszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

7. Temető használatával kapcsolatos magatartások

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevisz, beenged,

b) a temetőbe járművel behajt, kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet,

c) padot, ülőhelyet engedély nélkül tartósan elhelyez,

d) a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez,

e) engedély nélkül sírásási tevékenységet végez,

f) a temető területén lévő vízvételi helyekből vizet vételez, kivéve ez alól a sírhelyek gondozása céljából történő víz-vételezést,

g) a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyezi el,

h) a temető területén éget,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén egyszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

8. Közterületek használatával kapcsolatos magatartások

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki

a) közterületet engedély nélkül foglal el, vagy vesz igénybe,

b) közterületet bérleti szerződéstől, közterület-használati engedélytől eltérően használ, vagy vesz igénybe,

c) a közterület-használati engedélyes az engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza,

d) közterületet vagy annak burkolatát engedély nélkül bontja fel,

e) csapadékvíz elvezető árkot engedély nélkül betemeti,

f) roncs, műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas hatósági jelzés nélküli gépjárművet közterületen tárol,

g) 3.500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet, gépjármű-szerelvényt, pótkocsit, utánfutót, lakókocsit, büfé kocsit közterületen tárol,

h) a közterületen elhelyezett berendezési tárgyakat rendeltetésellenesen használja,

i) közterületen 14 napnál hosszabb ideig engedély nélkül építési anyagot, építési törmeléket, vagy tüzelőanyagot helyez el,

j) roncs, vagy műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas, de hatósági jelzéssel rendelkező gépjárművet 5 napnál hosszabb ideig közterületen tárol,

k) a játszótéri eszközöket nem rendeltetés szerűen használja,

l) közterületen szórólapos reklámtevékenységet végez,

m) közterületen éget.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

9. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások

12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,

b) az ingatlanát a megfelelő házszámtáblával nem látja el, a házszámtáblát nem az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára helyezi el,

c) megrongálódott házszámtábla kijavítását, pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem végzi el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

10. Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások

13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki

a) az ingatlanán keletkezett hulladékot az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyezi ki;

b) lomtalanítás keretében nem a kihelyezésre meghatározott időpontban helyezi el a lomot a közterületen,

c) háztartási vagy vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben helyezi el;

d) a gyűjtőedényét úgy helyezi ki, hogy az akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat,

e) az ingatlanhasználó hibájából elmaradt szállítás esetén a közterületre kihelyezett hulladéknak a saját ingatlanra történő visszahelyezéséről nem gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

11. Lakókörnyezet tisztántartásával kapcsolatos magatartások

14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó, aki

a) az ingatlanon a füvet évente legalább 6 alkalommal; május 1-ig, május 25-ig, június 15-ig, július 10-ig, augusztus 5-ig, szeptember 5-ig vagy a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja,

b) az ingatlanról a közterületre kihajló ágaknak, bokroknak az ingatlan határvonaláig történő folyamatos nyesését, visszavágását nem biztosítja;

c) az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területen a füvet évente legalább 6 alkalommal; május 1-ig, május 25-ig, június 15-ig, július 10-ig, augusztus 5-ig, szeptember 5-ig vagy a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja,

d) az útárok és áteresz karbantartásáról nem gondoskodik,

e) az ingatlana előtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról, a síkosság elleni védekezésről nem gondoskodik;

f) az ingatlan előtti közterületre általa ültetett növényzet folyamatos karbantartásáról, annak nyeséséről, lehullott lombjának és egyéb növényi részeinek összegyűjtéséről, elszállíttatásáról nem gondoskodik;

g) az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetét reggel 8 óráig nem tisztítja meg, vagy folyamatosan nem takarítja;

h) belterületi ingatlanon háztartási igényeit kielégítő építés, kertépítés és zöldfelület karbantartás körébe tartozó zajt keltő tevékenységet május 1. – szeptember 30. között munkanapokon és szombaton nem 9.00 – 12.00 és nem 16.00 – 20.00 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapokon végez, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

12. Az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások

15. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a jogszabályban meghatározottak feltételek betartása nélkül belterületi ingatlanokon és külterületi ingatlanokon, avart vagy kerti hulladékot éget.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

13. Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások

16. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki

a) az önkormányzati tulajdonú közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 17. § (2) bekezdésében foglaltakat – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

b) az önkormányzati tulajdonú közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez, elfoglalásához, az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

c) közforgalmú járdán engedély nélkül végez építési tevékenységet,

d) közterület bontásával járó építési munkálatok befejezését követően az eredeti állapotot nem állítja helyre.

(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybe vevőnek haladéktalanul be kell jelentenie.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 6. § (1) bekezdése a Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.