Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 06. 30

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

2022.06.30.

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya Csömend község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyep, lábon álló növényzet, tarló, erdő, nád és más vízi-növényzet égetésére.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Avar és kerti hulladék: a növényzettel fedett területek gondozása, művelése során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, egyéb növényi maradvány, a továbbiakban: kerti hulladék).

b) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.

c) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésnek megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, továbbá az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze.

2. Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok

3. § (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.

(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított zöldhulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át.

3. Az égetésre vonatkozó szabályok

4. § (1) Az ingatlanon keletkezett kerti hulladékot csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban, folyamatos adagolással végezhető.

(4) Az égetés csak szélcsendes időben végezhető. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(5) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén.

(6) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

(7) Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(8) A kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanás veszélyt ne jelentsen.

(9) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék, vagy veszélyes anyag égetése tilos.

(10) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

(11) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket (pl. oltóvíz, homok, lapát, stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és eloltható.

(12) A kerti hulladék égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb. – meg kell szüntetni.

5. § (1) A kerti hulladék égetése csak szerdai és szombati napokon 10.00 és 17.00 óra között történhet.

(2) A kerti hulladék, avar égetése tilos

a) ünnepnapokon,

b) az országos tűzgyújtás tilalmának időtartama alatt,

c) valamint az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő időpontban.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.