Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 24

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.24.
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete még nem került módosításra.
Jelen rendelet módosítással megemelésre kerülne a karácsonyi támogatás összege 60.000 Ft-ról 100.000 Fr-ra, valamint módosításra kerülne a támogatható személyek köre is, ezentúl nem csak az önkormányzat illetékességi területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élők személyek részesülhetnének a támogatásban, hanem az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyek részére lenne folyósítható a támogatás.
A fentiek alapján elkészítésre került a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezete, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: szélesebb körben biztosítható a karácsonyi támogatás folyósítása.
- gazdasági, költségvetési hatása: minimális többletkiadás keletkezik.
- környezeti, egészségi következménye: nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet módosításával szélesebb körben folyósítható a támogatás. A módosítás elmaradása esetén lennének olyan személyek, akik nem lennének jogosultak a karácsonyi támogatásra.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Módosító rendelkezéseket tartalmaz.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.