Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 24

Csömend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.24.
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól
Általános indokolás
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testületének az idei év során került hatályon kívül helyezésre a korábbi szociális tárgyú önkormányzati rendelete, mely többek között szabályozta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására vonatkozó szabályokat is.
A fenti rendelet hatályon kívül helyezése óta még nem került megalkotásra új rendelet e tárgyban, azonban a támogatás megállapításának feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen a tárgyban rendelettel, melyben megállapítja a vonatkozó szabályokat.
A fentiekre tekintettel elkészítésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete, mely a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi hatása: nincs, mivel nem változott a támogatható személyek köre.
- gazdasági, költségvetési hatása: nincs, mivel az önkormányzat korábban is folyósította a támogatást.
- környezeti, egészségi következménye: nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: minimális adminisztratív teher jelentkezik.
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a rendelet megalkotása nélkül nem állapítható meg a támogatás, szükséges szabályozni a támogatás folyósítására vonatkozó szabályokat.
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosítás a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.
A 2. §-hoz
A pályázati eljárás lefolytatásának rendjét tartalmazza.
A 3. §-hoz
A támogatás mértékét tartalmazza.
A 4. §-hoz
Arról rendelkezik, hogy a rendeletben szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet előírásai, a települési önkormányzatok számára előírt mindenkori általános szerződési feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.