Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 03. 01

Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.03.01.

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) és (h) pontjában és a Mötv.13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Építményadó

1. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

2. § Az adó évi mértéke: 50,-Ft/m2.

2/A. §1

3. § (1) Adómentes a magánszemély adóalany. Ez a mentesség nem vonatkozik a Vállalkozó ( Htv. 52. § 26.pont ) üzleti célt szolgáló épületére.

(2) A (1) bekezdés szerint mentességre jogosult adóalanyok mentesülnek a bevallás-benyújtási kötelezettség alól is.

Magánszemélyek kommunális adója

4. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 5.000,-Ft.

5. § (1) Mentesül az adó megfizetése alól a lakcímnyilvántartás szerinti lakása után az az adóalany,

a) aki tárgyévben saját háztartásában három, vagy több 18. év alatti gyermeket nevel, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, vagy egyedülállóként két, vagy több 18. év alatti gyermeket nevel, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. Az adómentesség legkésőbb a gyermek 18. életévének betöltése évében illeti meg az adóalanyt.

b)2 aki az előző év végéig a 65. életévét betöltötte és nincs vele együtt élő eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, és havi nettó jövedelme nem haladja meg a saját jogú szociális vetítési alap összegének 150%-át.

c)3 aki az előző év végéig a 65. életévét betöltötte, és akinek házastársa vagy élettársa az előző év végéig a 65. életévét szintén betöltötte, és nincs velük együtt élő más eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozójuk, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a saját jogú szociális vetítési alap összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség iránti kérelmet minden év március 15-ig lehet benyújtani. A kérelemhez az adózónak mellékelni kell egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolást.

(3) Adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek, ami után az adóalanyok mentesülnek a bevallás-benyújtási kötelezettség alól is.

Helyi iparűzési adó4

5/A. § Az iparűzési adó évi mértéke: 0,8 %.

Záró rendelkezések

6. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 5/2014 (II.05.) Ör.sz. rendelet.

(3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, előírásait 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

Hatályon kívül helyezte a 9/2020.(X.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2020.10.16-tól

2

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A „Helyi iparűzési adó” alcímet (5/A. §-t) a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.