Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 14

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.02.14.

Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 398 711 436 Ft nettó bevétellel 398 711 436 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 127 537 011 Ft felhasználását.

(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 1 300 759 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2 melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15.melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

15. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel rendelkezik.

16. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

17. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

22. § A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

23. § Ez a rendelet 2022. február 14-én lép hatályba.