Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésével, valamint a házszám-megállapítással kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2023. 01. 15

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésével, valamint a házszám-megállapítással kapcsolatos szabályokról

2023.01.15.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésére, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás egységes rendjét biztosítsa, a helyi sajátosságok, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontok figyelembe vételével.

(2) A rendelet hatálya Sióagárd község közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Építési telek: a község belterületén az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal (alszámmal) rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakótelek.

b) Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.

c) Közterület elnevezése: a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozású meghatározásából (út, utca, tér, park, sor, köz, stb.) áll.

d) Önálló épület: az utcai számozás szerinti főépületnek minősülő lakó, gazdasági, vagy egyéb rendeltetésű épület.

e) Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon lévő többlakásos épület (sorház).

3. A közterület elnevezésének általános szabályai

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve az erdőterületen lévő közterületeket, illetve a mezőgazdasági célú dűlő utakat. A közterületnév-jegyzéket jelen rendelet 1 melléklete tartalmazza.

(2) Az új közterület nevét, a közterület létrejöttét követő három hónapon belül meg kell állapítani.

(3) Új közterület elnevezésénél már meglévő közterület nevét felhasználni nem lehet, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik.

4. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyességi szabályainak megfelelő legyen.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Fogalomról, vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen, utaljon a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.

5. § (1) Közterületet élő személyről elnevezni nem lehet. Az elnevezésre kerülő közterületnek lehetőség szerint a személy családi és utónevét is tartalmaznia kell.

(2) A közterületet olyan személyről lehet elnevezni:

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport, vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Sióagárd község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a község fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

4. Eljárási szabályok

6. § (1) Közterület elnevezését, illetve neve megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a község nemzetiségi önkormányzata,

d) a helyi önkormányzat képviselője,

e) az érintett közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosainak, használóinak legalább 1/3-a.

(2) Közterület elnevezésére irányuló írásos kérelmet, javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani. Ennek tartalmaznia kell az elnevezni kívánt közterület pontos lehatárolását, valamint rövid indoklását.

(3) A polgármester a kezdeményezést a képviselő-testület soron következő ülésén terjeszti elő.

(4) A közterületek nevének megállapítását és megváltoztatását Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörében tartja fenn.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatását képező közterület külön közterület elnevezésére irányuló eljárás lefolytatása nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

7. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá értesíteni kell az illetékes hatóságokat, szerveket.

8. § Az utca megszűnésével az utca neve - külön képviselő-testületi döntés nélkül - megszűnik.

5. A közterületek névtábláinak elhelyezése

9. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán lehet feltüntetni.

(2) A közterületi névtábla kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a jegyző feladata.

(3) A közterületi névtáblát minden csatlakozási helyen, épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól láthatóan kell elhelyezni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója (a továbbiakban: ingatlan tulajdonosa) a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(5) A kihelyezésről előzetesen írásban értesíteni kell az érintett ingatlantulajdonosokat.

10. § A megváltozott közterületnevek esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelében kell felszerelni.

6. A házszámozás

11. § (1) Belterületen házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni az ingatlanokat. Ugyanazon közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

(2) Új utca kialakításánál az ingatlanok számozását úgy kell végezni, hogy a számok a település központjából kifelé haladva növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, úgy az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni. A rendelet megalkotásakor meglévő utcáknál az ingatlanok számozását a már kialakult állapothoz kell igazítani.

(3) Az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros számoknak kell lenniük.

(4) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(5) A terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával ellentétesen alakítható ki.

(6) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként – figyelemmel e rendelet 14. §-ában foglaltakra - alátörés és betűk kivételesen alkalmazhatók.

7. Házszám változás

12. § A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, a jegyző határozattal állapítja meg.

13. § Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

c) az ingatlan megosztására, egyesítésére kerül sor.

14. § (1) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /A,/B,/C, stb áttörést kap.

(2) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok – számokat egyesítve – megtartják eredeti sorszámukat.

(3) A házszám megállapításáról szóló és a 13. §-ban meghatározott határozatot az ingatlan tulajdonosokon túlmenően közölni kell a 7. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.

(4) A határozat alapján az ingatlan tulajdonosa köteles megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

8. Házszámtábla kihelyezésének szabályai

15. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszám táblával ellátni. A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen, vagy a ház falára, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.

(2) . A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A jegyző – az ingatlan tulajdonosa költségének terhére - elrendelheti a nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését.

9. Záró rendelkezések

16. § A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. § A rendelet a kihirdetését követő 30 napon lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző