Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2015. 05. 30

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen állíthassa példaként a jelen és az utókor elé,


REGÖLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍMET


alapít, és ezen elismerés adományozásának feltételeiről és az eljárás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A díszpolgári cím

1.§


(1)       A REGÖLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


(2)       Díszpolgári cím kétévente egy adományozható, rendhagyó esetben több is adható.[1]


(3)       A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.


2.§


(1)       A település díszpolgára az adományozástól viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.


(2)       A település díszpolgára:

a.)tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein;

  1. az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;
  2. díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és egyéb intézményeit, illetve ezek rendezvényeit;
  3. elhalálozása esetén - családja hozzájárulásával - az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.


Az elismerés adományozásának rendje

3.§


(1)     A díszpolgári címet az évente megrendezésre kerülő Regölyi Falunapok alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni.


(2) [2]


(3) [3]


(4)     Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


(5)     A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről a lakosság véleményét figyelembe véve minősített szótöbbséggel dönt.[4]


Az elismerés visszavonása


4. §


(1)     A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.


(2)     Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.


(3)     A visszavonás módjára az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


Vegyes és záró rendelkezések


5.§


(1)     Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§. /2/ bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről. A nyilvántartás vezetésére a Ket. 86. §-ának előírásai irányadók.


(2)     Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani.6. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


              Dávid Sándor sk.                                                                         Fellinger Károlyné sk.

                  polgármester                                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2000. május 10.


                                                                                                         Fellinger Károlyné sk.

                                                                                                                      jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva a 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelettel:

                                                                                                                          


                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

[1]

módosította: 9/2015. (V. 29.) ör. 1. §-a

[2]

hatályon kívül helyezte: 9/2015. (V. 29.) ör. 2. § (1) bekezdése

[3]

hatályon kívül helyezte: 9/2015. (V. 29.) ör. 2. § (1) bekezdése

[4]

módosította: 9/2015. (V. 29.) ör. 2. § (2) bekezdése