Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a kerti hulladék égetés helyi szabályairól

Hatályos: 2012. 04. 24

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a kerti hulladék égetés helyi szabályairól

2012.04.24.

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontja alapján Regöly község közigazgatási területén a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat az alábbiakban állapítja meg:

1. § Kerti hulladéknak minősül belterületen, házikerti környezetben folytatott zöldség-, gyümölcs-, szőlő- és dísznövény termesztéssel összefüggésben keletkezett növényi hulladék (szármaradványok, fás növények metszéséből származó nyesedék, hullott lomb, stb.)

2. § (1) Kerti hulladékot csak szeptember 1-től április 30-ig terjedő időszakban lehet égetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időszakban csak hétfőn, szerdán és szombaton lehet a kerti hulladékot égetni.

(3) Az égetést csak szélcsendes időben lehet folytatni.

3. § (1) Égetést csak cselekvőképes személy végezhet.

(2) A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon, tűz- és robbanásveszély ne keletkezzen.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.

(4) Az égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén, illetve a munka végeztével a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz eloltható.

(6) Az égetést lakott épülettől minimum 15 méter távolságban szabad végezni.

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott kerti hulladék égetésén kívüli növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, lábon álló növényzet illetve tarló égetése tilos, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik.

(2)1

5. § (1) E rendelet 2001. november 1-jén lép hatályba.

(2) Tekintettel a levegővédelmi szempontokra, elsődlegesen a komposztálással történő hulladékkezelést kell előnyben részesíteni. Amennyiben ennek nincsenek meg a tárgyi feltételei, akkor a fentiekben szabályozott módon történő hulladékégetést kell alkalmazni. A kerti hulladék elszállítására a heti szervezett szemétszállítás és a külön meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető (kötegelve, vagy zsákba gyűjtve).

(3) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

1

Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (IV.24.) számú önkormányzati rendelet.