Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § E rendelet alkalmazásában:

a) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző, törvényben meghatározott szolgáltató;

b) temető tulajdonosa: Tamási Római Katolikus Plébánia (7090 Tamási, Szabadság u. 25.)

c) a temető üzemeltetője, kezelője: Regöly Község Önkormányzata (7193 Regöly, Rákóczi u.2).”

3. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni nem megengedett. Ez alól kivételt képeznek azok a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a behajtásra az üzemeltetőtől előzetesen írásbeli engedélyt kaptak, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók. A temetőbe való behajtás díjtalan.”

4. § (1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében a „sírhelykönyvet” szövegrész helyébe a „nyilvántartó könyvet” szöveg,

b) 1. melléklet 1. pontjában az „év” szövegrész helyébe az „év; újraváltás: 40.000.- Ft/ 60 év” szöveg,

c) 1. melléklet 2. pontjában az „év” szövegrész helyébe az „év; újraváltás: 80.000.- Ft/ 60 év” szöveg,

d) 1. melléklet 3. pontjában az „év” szövegrész helyébe az „év; újraváltás: 10.000.- Ft/ 25 év” szöveg,

e) 1. melléklet 4. pontjában az „év” szövegrész helyébe az „év; újraváltás: 20.000.- Ft/ 25 év” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés l) és m) pontja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

2. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 4a. ponttal egészül ki:

„4a. gyermeksírhely 10.000.- Ft/ 25 év; újraváltás: 10.000.- Ft/ 25 év”

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Fizetendő díjak

1. Használati díjak:

1.1. ravatalozó (előtér és beltér) 6.000.- Ft

1.2. ravatalozó (csak előtér) 3.000.- Ft

1.3. hűtő (1 nap) 3.500.- Ft

2. Temetőfenntartási hozzájárulás:

500,- Ft/ óra minden megkezdett óra esetén, legfeljebb 2000.- Ft/nap

3. Hirdetési díj:

10.000,- Ft/ A4 méretű hirdetmény / év”