Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 11. 30

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
a tanyagondnoki szolgálatról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, mivel a tanyagondnok elsődleges feladata hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos településen élők esélyegyenlőségét biztosítani, és a települési komfortérzetet növelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tenni, elsősorban az arra szociálisan rászorultaknak.
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: a felmerülő költségek a feladat ellátására szolgáló normatíva terhére elszámolhatóak.
b) környezeti és egészségi következmények: pozitív, a településen élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévők segítséget kapnak a tanyagondnoki szolgálat keretében.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: az adminisztratív feladatok ellátása is a tanyagondnok feladata.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazást az önkormányzat a rendeletalkotásra, amennyiben tanyagondnoki szolgálatot kíván fenntartani.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll,
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazást az önkormányzat a rendeletalkotásra, amennyiben tanyagondnoki szolgálatot kíván fenntartani, a Kormányhivatal ellenőrzése alapján felülvizsgálatra szorult a hatályos rendelet.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a jogszabályoknak megfelelő, rendelet keretében, a tanyagondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel feltételeinek kialakítása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, tanyagondnok, Kormányhivatal.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.