Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Regöly Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
Regöly Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–22. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: a település építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelmét és igényes alakítását szolgáló rendelet összhangban áll a társadalmi és önkormányzati érdekekkel,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: nincs,
b) környezeti és egészségi következmények: a rendeletben meghatározott szabályok betartása pozitív kihatással lehet a településkép jövőbeni alakítására,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletalkotással meghatározásra kerülő településképi követelmények és településkép- érvényesítési eszközök előírásait be kell tartani, a szükséges eljárásokat le kell folytatni.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával eleget tesz a képviselő-testület a településkép védelméről szóló törvény rendelkezéseinek, a rendelet megalkotása jogszabályi rendelkezés alapján szükséges. A rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának céljai a következők: a Településképi rendelet célja a község sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei, a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.
3. Véleményeztetés
A rendelet-tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli, amely a jogszabályoknak megfelelően lezajlott.