Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 11. 15

Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

2022.11.15.

Németkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a közigazgatási szabályszegésekre és az azok elkövetése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik vagy amelyek Németkér közigazgatási területén közigazgatási szabályszegést valósítanak meg.

(3) E rendelet nem alkalmazható, és nem állapítható meg közigazgatási szabályszegés, ha

a) az adott magatartás vagy mulasztás bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,

b) az adott magatartás vagy mulasztás tekintetében törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. közigazgatási szabályszegés: az a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes, szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amelyet e rendelet annak minősít,

2. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület,

3. Hatásköri és eljárási szabályok

3. § Az e rendeletben meghatározott közigazgatási szabályszegések esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

4. § A közigazgatási szabályszegés miatti hatósági eljárás

a) a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének észlelése,

b) bármely hatóság kezdeményezése,

c) az a)-b) pont szerinti személyeken, szerveken kívül is bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelentése

alapján hivatalból indul.

5. § E rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Fejezet

Közigazgatási szabályszegések

4. Németkér címerének, zászlajának jogosulatlan használata

6. § Aki Németkér címerét, zászlaját engedély nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően használja, közigazgatási szabályszegést követ el.

5. Köztisztasági szabályok megsértése

7. § (1) Aki

a) a tulajdonát képező, illetve a kezelésében, használatában lévő belterületi ingatlana előtti közterületnek számító járdaszakaszt az úttestig, a gyalogjárót, a gépjárműbehajtót, az ingatlant érintő vagy azon átmenő patakmedret, a járda és az úttest közötti fásított, füves területet nem tartja tisztán, a fű nyírásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről, gyommentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról nem gondoskodik,

b) a tulajdonát képező, illetve a kezelésében, használatában lévő ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árkot betemeti vagy az árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, valamint a gyommentesítésről nem gondoskodik,

c) a tulajdonát képező, illetve a kezelésében, használatában lévő belterületi ingatlana előtti közterületen a közlekedést akadályozó, a vagyonbiztonságot veszélyeztető, és a villamosvezetékek közé benyúló faágak, bokrok ágainak levágásáról nem gondoskodik,

d) intézmény, szórakozó, vendéglátó, árusító hely (ideértve a nemzeti dohányboltot is), illetve más kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytató üzlet, iroda, létesítmény üzemeltetőjeként az a)-c) pontban foglaltakat nem biztosítja,

e) ingatlanának gyommentesítéséről, gaztalanításáról nem gondoskodik,

f) a közterületre kihordott szemetét, építési törmelékét felszólításra 24 órán belül nem szállíttatja el,

g) magángazdálkodáshoz szükséges gépet, járművet (pl.: mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi) közterületen tárol,

h) a használatában lévő - lakott területen kívüli – ingatlan melletti dülőút, határmesgye, árokpart tisztántartásáról nem gondoskodik,

közigazgatási szabályszegést követ el.

(2) Aki

a) folyékony hulladékának elszállíttatásáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik,

b) a hulladékszállítási közszolgáltatásba be nem kapcsolható ingatlan tulajdonosa, használója, és az ingatlanon keletkező hulladék gyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik,

c) nem háztartási szemétnek minősülő szilárd hulladékának összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik,

ha bűncselekmény vagy szabálysértés nem valósul meg, közigazgatási szabályszegést követ el.

(3) Aki

a) közterületet beszennyez és azt nem takarítja fel,

b) a község területén olyan tevékenységet folytat, ami a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy az egészségre károsító hatással lehet,

c) közterületen, közkifolyóknál, közkutaknál járművet mos

d) szennyvizet az utcára kienged,

e) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon keletkező háztartási hulladékot környezetet zavaró módon gyűjti az elszállításig,

ha bűncselekmény vagy szabálysértés nem valósul meg, közigazgatási szabályszegést követ el.

6. A közterület rendeltetéstől eltérő használata

8. § Aki közterületen burkolatbontási munkát – jogszabályban megengedett eseteket kivéve – erre vonatkozó bejelentés vagy engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végez, illetve az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének nem vagy nem az engedélyben meghatározott módon tesz eleget, közigazgatási szabályszegést követ el.

9. § (1) Aki a közterületen

a) lévő közhasználatú létesítményt, berendezést, utcabútort a rendeltetésétől eltérő módon használja vagy azt beszennyezi (ide nem értve a közforgalom céljait szolgáló épület beszennyezését),

b) lévő játszóteret, sportpályát rendeltetésétől eltérően használja,

c) a segítő kutya kivételével a kedvtelésből tartott állatot tiltás ellenére parkba, játszótér, vagy sportpálya területére beengedi vagy beviszi,

d) kihelyezett hulladékgyűjtőt rendeltetésétől eltérően használ, jogosulatlanul elmozdít,

ha bűncselekmény vagy szabálysértés nem valósul meg, közigazgatási szabályszegést követ el.

(2) Aki

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez,

b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére,

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, homok, sóder, törmelék elhelyezésére,

e) alkalmi és mozgó árusításra,

f) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

g) zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,

h) vendéglátóipari előkert céljára

engedély nélkül használja a közterületet, ha bűncselekmény vagy szabálysértés nem valósul meg, közigazgatási szabályszegést követ el.

(3) Aki

a) közterületet nem az engedélyezett időtartamra vagy a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használ,

b) közterület-használat megszűnésekor a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,

c) közterület használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület használat esetén a használatot az engedélyező hatóság felhívása ellenére nem szünteti meg és az eredeti állapotot saját költségén nem állítja helyre.

(4) Aki erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására - kivéve a vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit - vesz igénybe közterületet, közigazgatási szabályszegést követ el.

(5) Aki közterületen – ide nem értve az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékét, és a vendéglátóipari előkerteket – szeszesitalt fogyaszt, közigazgatási szabályszegést követ el.

7. Állattartás szabályainak megsértése

10. § Az az állattartó

a) aki az általa tartott állat által a közterületen, a lakóépületek határoló szerkezetein, mások magánterületén okozott szennyeződést haladéktalanul nem távolítja el,

b) aki belterületen trágyát 24 óránál hosszabb ideig tart,

c) közterületen haszonállatot szabadon tart, illetve legeltet,

ha bűncselekmény vagy szabálysértés nem valósul meg, közigazgatási szabályszegést követ el.

8. Közterületi szeszesital fogyasztás

11. § (1) A község közterületein tilos a szeszesital fogyasztása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszesital fogyasztási tilalom nem vonatkozik az önkormányzat által engedélyezett rendezvények helyszínén és annak ideje alatt történő szeszesital fogyasztásra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény határozza meg.

III. Fejezet

Jogkövetkezmények

9. Közigazgatási bírság

12. § (1) A közigazgatási szabályszegést elkövetővel szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) A kiszabható közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kettőszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőmillió forint,

10. A bírság megfizetése

13. § A kiszabott közigazgatási bírságot és helyszíni bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással Németkér Község Önkormányzata bankszámlájára.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. november 15-én lép hatályba.