Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2024. 02. 16

Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2024.02.16.

Bátaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Bátaapáti község közigazgatási területén, tulajdonában lévő és működő községi temetőre (a továbbiakban: köztemető), ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki. A köztemető címe: 7164 Bátaapáti, Hűvösvölgy utca ( 203,204, 205 hrsz ).

(2) A község közigazgatási területén köztemető létesítése Bátaapáti Község Önkormányzatának feladata. A köztemető fogalmát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § b.) pontja tartalmazza.

(3) Bátaapáti Község Önkormányzata, mint a köztemető fenntartója, annak üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről saját maga gondoskodik ( továbbiakban: üzemeltető) . A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője gondoskodik. Az üzemetető az egyes temetési szolgáltatások ellátásával más gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat. Az eltemettető pedig más vállalkozó vagy gazdasági szervezet egyes szolgáltatásait is igénybe veheti.

(4) A tulajdonos (fenntartó) önkormányzat gondoskodik a törvényben előírt létesítmények megépítéséről, az állóeszközök (épületek, építmények, gépberendezések) felújítási költségeinek értékhatártól független viseléséről.

(5) Az üzemeltető köteles gondoskodni:

a) köztemető épületei, berendezési tárgyainak működtetéséről, állapotának megőrzéséről, a hűtőberendezés üzemképes állapotban tartásáról, kerítések, kapuk, zárak, javításáról,

b) a köztemető útjainak a tisztításáról, hóltakarításáról, a köztemető területén belül keletkezett szemét összegyűjtéséről és elszállításáról,

c) a baleset-, tűz- és érintésvédelmi szabályok betartásáról,

d) köztemető útjainak, parkjainak, a még temetetlen részek gyommentesen tartásáról,

e) a köztemető általános rendjének biztosításáról arra vonatkozó szabályok kialakításáról, s annak a hirdetőtáblán való elhelyezéséről.

(6) Az üzemeltető feladata a sírhelyekkel való gazdálkodás, a sorba temetésről és – a szociális sírok kivételével - a sírok kiásásáról való gondoskodás.

(7) Az üzemeltető szabályozza a halott átadás-átvétel rendjét, kiemelt feladata a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. Az üzemeltető a lakosság számára hozzáférhető helyen köteles panaszkönyvet is tartani. A nyilvántartó könyvbe az alábbi adatokat kell naprakészen vezetni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés, vagy hamvak szétszórásának) napja az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezet halva született gyermekekről. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét is, és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A sírboltkönyvbe ugyanezen adatok bejegyzése mellett be kell vezetni a sírbolt (kripta) birtokosának a sírboltra (kriptára) vonatkozó rendelkezéseit is.

(8) Az üzemeltető feladata az egyéb temetőn belüli vállalkozások összehangolása (sírkő, síremlék, sírgondozás) is.

(9) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ellenőrzi a Ttv.-ben foglaltak alapján.

2. §

A temetés

(1) A köztemetőbe temetni, illetve urnát elhelyezni csak a fenntartó által kijelölt helyen lehet.
(2) A köztemetőben temetni - egyházi vagy világi szertartás szerint - hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, valamint – amennyiben a fenntartó az ehhez szükséges feltételeket megteremtette - a hamvak szétszórása útján lehet.
(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírbolthelybe temetés és az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetett.

3. §

Rátemetés

(1) Rátemetés a 25 éves használati idő lejárta előtti temetés.
(2) A koporsós sírhelybe - sírnyitási engedéllyel és a megfelelő mélyítéssel - még egy elhalt, vagy még egy 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető, a mindenkori díj kifizetése mellett.
(3) Egyes sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna temethető rá.
(4) Urnát sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.

4. §

Temetési helyek és szabályok

(1) A temetőt sírhelytáblákra /parcellákra /, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
(3) A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek:
a) egyes sírhely,
b) kettes sírhely,
c) díszsírhely,
d) sírbolt (kripta),
e) urnafülke,
f) urnasírhely
(4) A temetési helyek közül kizárólag csak az (3) bekezdés d) – f) pontjaiban említett temetési helyek – válthatók meg előre, a temetési helyek sorrendjét betartva.
(5) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből az üzemeltető - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett - visszaveheti, illetve igénybe veheti.
(6) Sírbolt (kripta) általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 4 (négy) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető.
(7) Sírbolt csak építésügyi hatósági engedéllyel és levehető fedlappal építhető.
(8) A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és e tényt a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető személyek tekintetében is.
(9) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba lehet temetni, vagy urnafülkében illetve koporsós temetési helyre - urnatartóban - a sír felületére is el lehet helyezni.
(10) Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető.
(11) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el.
(12) Hamvak szétszórása - az eltemettető igénye esetén - csak az erre a célra kijelölt és parkszerűen kialakított temetői részen történhet.

5. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek a temető üzemeltetésével és fenntartásával felmerült szükséges és indokolt költségek alapján díjat kell fizetni, melynek mértékét évente felül kell vizsgálni. A díjak mértékét a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) koporsós temetés esetén 25 év

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év

c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (4) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a rendelkezésre jogosult nem váltja újra a sírhelyet, azt akkor 12 hónap hirdetési idő eltelte után lejártnak kell tekinteni. Lejárt használati idejű sírokból az elhunytak exhumálással a temető területén közös sírhelybe kerülnek elhelyezésre. Az exhumálás és sírnyitás költségeit a sírhely új rendelkezési jogosultjának kell fedeznie.

(4) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa (az önkormányzat) bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

6. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) a.) a felnőtt kettős sír 2,40 m hosszú és 2,20 m széles,

b) az egyes felnőtt sír 2,40 m hosszú és 1,20 m széles,

c) a gyermeksír 1,50 m hosszú és 1,00 m széles,

d) urna földbe temetése esetén 0,80 m hosszú, 0,60 m széles és 1,00 m mély.

e) a szociális temetési sír 2,40 m hosszú és 1,20 m széles, szociális parcellában földbe temetett urna helye 0,80 m hosszú, 0,60 m széles és 1,00 m mély.

(2) A sírgödör mélységét a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvényben és az annak végrehajtására kiadott, módosított 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza.

(3) A síroknak egymástól legalább 0,60 m , a gyermeksíroknak pedig 0,30 m távolságra kell lennie. A sírdombok magasságát a temető üzemeltetője állapítja meg. A sírhelytáblában lévő sorok között 0,60- 1,00 m távolság hagyandó. A sírhelytáblák között legalább 4,00 m széles utat kell hagyni. A főbb közlekedési utaknak 6,00 m szélesnek kell lenni.

(4) Mélyített felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Kettős felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még négy urna is temethető.

(5) Sírhelyek kifalazását az üzemeltető engedélyével lehet végezni.

7. § (1)

a) Sírbolt (kripta) az önkormányzat hozzájárulásával, a módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint építhető.

b) A sírboltok (kripták) méretei azok befogadóképességéhez igazodik, amely maximum 16 koporsó elhelyezéséig terjedhet. Az építmény hosszmérete azonban nem haladhatja meg az 5,00 métert.

c) Építhető:

ca) a terepszint alatti és feletti kiképzéssel legalább 1,70 m mélyre süllyesztve a terepszint felett 50 cm-es földtakaróval, a fedőlapnak a földtakarással történő szintre hozásával, vagy lemezelt lépcsős lejáróval

cb) kizárólag terepszint feletti kialakítással, lemezelt ajtóval.

d) A sírboltot a vízbehatás és a földnyomás ellen megfelelően kell kialakítani, a sírkamrák légmentes lezárásáról külön-külön gondoskodni kell.

e) A sírboltok között legalább 1,00 méter oldaltávolságot biztosítani kell.

(2) Urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

(3) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. Szociális sírhely esetén csak az állam által biztosított sírjelet lehet használni.

(4) A sírjel nem foglalhat el a sírhelytől nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az üzemeltető kérésére építésügyi hatóság korlátozhatja.

(5) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(6) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(7) Sírbolt, urnafülke, urnasírbolt, síremlék állításához, valamint egyéb munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.

(8) Az előírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá az egyéb a rendeletben szabályozott kötelezettségek elmulasztásakor az üzemeltető:

a) a sírhely birtokosát – határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.

b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.

8. §

Díszsírok

(1) Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján díszsírok alakíthatók ki.
A díszsírokat el kell különíteni:
a) közéleti díszsírokra
b) egyéb díszsírokra.
(2) A közéleti díszsírok a köztemető központi helyén fenntartott egyes sírhelyek, amelyeket a települési önkormányzat adományoz olyan elhunytak számára, akik a haza, a település vagy annak szűkebb közösségei érdekében kimagasló és maradandó érdemeket szereztek. Ezen sírok örök sírhely jellegűek és a temető fennállásáig fennmaradnak, függetlenül a temető fenntartójától. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Közéleti díszsírba temethetők:
a) külön törvényben meghatározott és adományozható címek, érdemrendek, kitüntetések birokosai,
b) a településen hosszú időn át, a közösségi életéért, fejlődéséért kiemelkedő tevékenységet végzők,
c) akiket a települési önkormányzat kiemelkedő érdemeik elismeréseként arra érdemesnek tart.
(4) Közéleti díszsírhelyre való temetést az elhunyt
a) hozzátartozója,
b) munkahelye,
c) egyéb civil szervezet, vagy közösség kezdeményezhet az önkormányzatnál. A kérelemről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(5) Közéleti sírok gondozása, fenntartása – hozzátartozó vagy az elhunyt kegyeletét megőrző más személy hiányában – a köztemető üzemeltetőjének a feladata.
(6) Egyéb díszsírokba való temetésre a 8. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók azzal, hogy ez esetben megváltási díjat kell fizetni.

9. § (1) A temetési hely birtokosa által végezhető munkák:

a) Egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása.

b) Cserepes virág, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése.

c) Olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 méteres magasságot

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

(3) A szociális temetések céljára a koporsós és urnás temetések esetében az üzemeltető által kijelölt sírtábla szolgál.

Temetkezési szolgáltatás

10. § (1) Temetkezési szolgáltatás: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdése szerinti tevékenység.

(2) Az egyes szolgáltatások önállóan is végezhetők.

(3) Az engedéllyel rendelkező temetési szolgáltatók a felmerült, szükséges és indokolt költségek alapján az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért, az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni.

(4) A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni.

(5) Azoknak az eszközöknek az igénybevételéért, amely az üzemeltető külön tulajdonát képezi az ellenértéket az üzemeltető jogosult meghatározni, ez alól kivételt képez a szociális temetés esetén a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközök használata, mivel azokat az üzemeltető térítésmentesen köteles az eltemettető részére biztosítani.

A temető rendje

11. § (1) A köztemető nyitvatartása:

a) - március 01–jétől október 31-éig: 06,00 - 21,00 óráig,

b) - november 01–jétől február 28-áig: 07,00 - 17,30 óráig (kivéve a Halottak Napját és az azt követő egy hetet, amikor 20,00 óráig).

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(5) A kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat, a temetőben lévő építményeket, a parkot és a növényzetet megrongálni, beszennyezni tilos.

(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(7) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(8) A gyertyagyújtás tűzveszélyt nem okozhat.

(9) A temető területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.

12. § (1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

13. § (1) A temetőbe gépjárművel és motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős, beteg emberekre nem vonatkozik.

(3) Parkolni csak a temető bejáratánál kialakított parkolóban szabad.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2014.01.01-jén lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló módosított 13/2007.(VI.1.) számú önkormányzati rendelet.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtására kiadott, módosított 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

(4) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

1

Az 1. melléklet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.