Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2023. 09. 20

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

2023.09.20.

Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bátaapáti Község Önkormányzatára és intézményére, a Bátaapáti Óvoda és Konyhára.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Bátaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a község 2023. évi költségvetésének előirányzatát az 1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a) Összes bevételét 314.726.116,- Ft

b) Összes kiadását 314.726.116,- Ft

c) Költségvetési bevételi előirányzatát 261.263.752,- Ft

d) Költségvetési kiadási előirányzatát 312.485.725,- Ft

e) A költségvetés hiánya 51.221.973,- Ft, ezen belül:

ea) működési hiány 48.021.755,- Ft

eb) felhalmozási hiány 3.200.218,- Ft

f) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevétele 53.462.364,- Ft, ezen belül:

fa) működési célú maradvány 50.262.146,- Ft

fb) felhalmozási célú maradvány 3.200.218,- Ft

g) Finanszírozási kiadás 2.240.391,- Ft, ezen belül:

ga) hosszú lejáratú hitel törlesztése 0,- Ft

gb) likvid hitel törlesztése 0,- Ft

gc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.240.391,- Ft

(2) A Képviselő-testület Bátaapáti község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

a) Tárgyévi költségvetési bevételek 261.179.393,- Ft-ban

b) Tárgyévi költségvetési kiadások 309.201.148,- Ft-ban

c) Költségvetési hiány 48.021.755,- Ft-ban

d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa 50.262.146,- Ft-ban

e) A finanszírozási műveletek kiadása 2.240.391,- Ft-ban

(3) A Képviselő-testület Bátaapáti község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá:

a) Tárgyévi költségvetési bevételek 84.359,- Ft-ban

b) Tárgyévi költségvetési kiadások 3.284.577,- Ft-ban

c) Költségvetési hiány 3.200.218,- Ft-ban

d) A belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa 3.200.218,- Ft-ban

e) A finanszírozási műveletek kiadásai 0,- Ft-ban

(4) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint az Áht. 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:

a) Működési bevételek

aa) Önkormányzatok működési támogatása 59.812.632,- Ft

ab) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 174.711.745,- Ft

ac) Közhatalmi bevételek 10.470.000,- Ft

ad) Működési bevételek 16.185.016,- Ft

ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

b) Felhalmozási bevételek

ba) Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 0,- Ft

bb) Felhalmozási bevételek 84.359,- Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

c) Működési költségvetési kiadások

ca) Személyi juttatások kiadásai 38.773.440,- Ft

cb) Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 5.159.827,- Ft

cc) Dologi kiadások 122.592.757,- Ft

cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.891.000,- Ft

ce) Egyéb működési célú kiadások 79.558.561,- Ft

d) Felhalmozási kiadások

da) Intézményi beruházási kiadások összege 281.905,- Ft

db) Intézményi felújítások összege 0,- Ft

dc) Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3.002.672,- Ft

e) Tartalék összege 41.225.563,- Ft

ea) Általános tartalék 26.289.640,- Ft

eb) Egyéb céltartalék 14.935.923,- Ft

ec) Pályázati céltartalék 0,- Ft

f) Működési célú finanszírozási kiadások 2.240.391,- Ft,ezen belül: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.240.391,- Ft

(5) A Képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét a következők szerint állapítja meg: 2023.01.01. összes létszám: 11 fő

a) Tiszteletdíjas polgármester 1 fő

b) Munkatörvénykönyves létszáma 5,5 fő

c) Közalkalmazottak létszáma 2,5 fő

d) Közfoglalkoztatottak létszáma 2 fő

3. Bevételek és kiadások jóváhagyása

3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1)–(4) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat elkülönítetten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kt.) szerint az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint, a beruházási kiadások előirányzatát az 5. melléklet szerint, az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatokat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható, 2023. évi tervezett pénzügyi mérlegadatait tartalmazza a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint határozza meg.

(10) Az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület a Bátaapáti Óvoda és Konyha költségvetését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az előző évi maradvány összege 56.225.321,- Ft, amelyet a Képviselő-testület a kiadások forrásaként határoz meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet. 2. § (1) e) pontjában megállapított hiány belső finanszírozásra az előző év költségvetési maradványából a rendelet 2. § (1) f) pontjában meghatározott összeg felhasználását hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) g) pontjában meghatározott finanszírozási műveletek kiadását a rendelet 2. § (2) e), valamint a 2. § (3) e) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a rendeletben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetésként 0,- Ft-ot szerepeltet.

4. A központi források elszámolásnak szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kt. 3. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylési feltételei közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően 2023. évre az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2022. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget az egyéb működési kiadások, illetve az esetlegesen felmerülő kamatterheket a dologi kiadások előirányzata terhére teljesítse.

5. Tartalék felhasználására vonatkozó rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 112.929.474,- Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

a) Általános tartalék 97.993.551,- Ft

b) Egyéb céltartalék 14.935.923,- Ft

c) Pályázati céltartalék 0,- Ft

(2) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

6. Az előirányzatok módosításának szabályai

7. § A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

a) év közben engedélyezett, célhoz kötött központi támogatások, átvett pénzeszközök tekintetében

b) központi költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati költségvetés közötti átcsoportosítása tekintetében.

8. § (1) A költségvetésben az e rendeletben jóváhagyott előirányzatokat meghaladóan képződő bevétel – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

(3) Az előirányzat-módosítás az Áht. 34. § (1) - (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történhet.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, és a költségvetés végrehajtására.

(3) Az eredeti előirányzataikon felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(4) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével – a felülvizsgálat, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(5) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. § (1) Amennyiben az Áht 23. § (2) bekezdésének e) - f) pontja alapján likviditási hitel felvétele szükséges, a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) A felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Völgységi Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás alapján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az Önkormányzat más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a Képviselő-testület jóváhagyásával adhat át.

(2) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.21.) Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

13. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 10. melléklet a Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.